§ 1. - Usuwanie ścieków ze statków.

Monitor Polski

M.P.1977.30.149

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 grudnia 1977 r.
§  1.
1.
Ścieki ze statków i innych obiektów morskich oraz ze statków żeglugi śródlądowej, zwanych dalej "statkami", z wyjątkiem ścieków określonych w ust. 2, usuwa się do urządzeń odbiorczych.
2.
Dopuszcza się wprowdzanie do wód:
1)
mieszanin olejowych ze statków będących w drodze, o całkowitej pojemności nie przekraczającej 400 RT, z wyjątkiem zbiornikowców, jeżeli stężenie tych substancji nie przekracza 15 ml/dm3 i nie wywołuje widocznych plam na powierzchni wody,
2)
ścieków bytowo-gospodarczych ze statków o całkowitej pojemności nie przekraczającej 200 RT. jeżeli statki te służą do jednoczesnego przebywania nie więcej niż 10 osób,
3)
rozdrobnionych i zdezynfekowanych ścieków bytowo-gospodarczych ze statków o całkowitej pojemności nie przekraczającej 200 RT, jeżeli statki te służą do jednoczesnego przebywania nie więcej niż 40 osób,
4)
ścieków z wanien, umywalek i natrysków,
5)
ścieków odpowiadających warunkom umów międzynarodowych.
3.
Przepisów ust. 2 nie stosuje się:
1)
na wodach morskich w odległości do 1 mili morskiej od granic portów, red, zorganizowanych kąpielisk i plaż oraz ośrodków wypoczynkowych,
2)
na wodach śródlądowych w granicach stref ochronnych ujęć wody, w obrębie miast i wsi oraz w odległości do 5 km od zorganizowanych kąpielisk i plaż, ośrodków wypoczynkowych oraz rybackich obrębów ochronnych; na wodach płynących odległość tę ustala się, licząc w kirunku przeciwnym do biegu wody,
3)
do ścieków ze statków poddanych kwarantannie.
4.
Jeżeli statek nie ma urządzeń zabezpieczających wody przed zanieczyszczeniem i niemożliwe jest usuwanie ścieków do urządzeń odbiorczych, ścieki mogą być do końca 1980 r. wprowadzone do wód w miejscach określonych przez właściwy terenowy organ administracji państwowej stopnia wojewódzkiego na wniosek urzędu morskiego lub inspektoratu żeglugi śródlądowej, z wyjątkiem wód i statków wymienionych w ust. 3.