Usuwanie ścieków ze statków.

Monitor Polski

M.P.1977.30.149

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 grudnia 1977 r.

ZARZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA
z dnia 8 listopada 1977 r.
w sprawie usuwania ścieków ze statków.

Na podstawie art. 64 ust. 2 z dnia 24 października 1974 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 38, poz. 230) zarządza się, co następuje:
1.
Ścieki ze statków i innych obiektów morskich oraz ze statków żeglugi śródlądowej, zwanych dalej "statkami", z wyjątkiem ścieków określonych w ust. 2, usuwa się do urządzeń odbiorczych.
2.
Dopuszcza się wprowdzanie do wód:
1)
mieszanin olejowych ze statków będących w drodze, o całkowitej pojemności nie przekraczającej 400 RT, z wyjątkiem zbiornikowców, jeżeli stężenie tych substancji nie przekracza 15 ml/dm3 i nie wywołuje widocznych plam na powierzchni wody,
2)
ścieków bytowo-gospodarczych ze statków o całkowitej pojemności nie przekraczającej 200 RT. jeżeli statki te służą do jednoczesnego przebywania nie więcej niż 10 osób,
3)
rozdrobnionych i zdezynfekowanych ścieków bytowo-gospodarczych ze statków o całkowitej pojemności nie przekraczającej 200 RT, jeżeli statki te służą do jednoczesnego przebywania nie więcej niż 40 osób,
4)
ścieków z wanien, umywalek i natrysków,
5)
ścieków odpowiadających warunkom umów międzynarodowych.
3.
Przepisów ust. 2 nie stosuje się:
1)
na wodach morskich w odległości do 1 mili morskiej od granic portów, red, zorganizowanych kąpielisk i plaż oraz ośrodków wypoczynkowych,
2)
na wodach śródlądowych w granicach stref ochronnych ujęć wody, w obrębie miast i wsi oraz w odległości do 5 km od zorganizowanych kąpielisk i plaż, ośrodków wypoczynkowych oraz rybackich obrębów ochronnych; na wodach płynących odległość tę ustala się, licząc w kirunku przeciwnym do biegu wody,
3)
do ścieków ze statków poddanych kwarantannie.
4.
Jeżeli statek nie ma urządzeń zabezpieczających wody przed zanieczyszczeniem i niemożliwe jest usuwanie ścieków do urządzeń odbiorczych, ścieki mogą być do końca 1980 r. wprowadzone do wód w miejscach określonych przez właściwy terenowy organ administracji państwowej stopnia wojewódzkiego na wniosek urzędu morskiego lub inspektoratu żeglugi śródlądowej, z wyjątkiem wód i statków wymienionych w ust. 3.
Ścieki ze statków poddanych kwarantannie mogą być usuwane do urządzeń odbiorczych wskazanych przez właściwy urząd morski lub inspektorat żeglugi śródlądowej w porozumieniu z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Na statkach powinny być rejestrowane ilości ścieków i zawartych w nich zanieczyszczeń, wprowadzanych do wód, a także powinna być przeprowadzona dokumentacja umożliwiająca ustalenie ilości przewożonych produktów mogących szkodliwie zanieczyszczać wody.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1978 r.