Monitor Polski

M.P.1954.A-20.346

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1954 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I SZTUKI
z dnia 9 lutego 1954 r.
w sprawie ustroju szkół muzycznych I i II stopnia.

Na podstawie art. 7 ust. 2 oraz art. 9 dekretu z dnia 16 września 1953 r. o szkolnictwie artystycznym (Dz. U. Nr 43, poz. 212) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Szkołami muzycznymi I stopnia są podstawowe szkoły muzyczne i szkoły muzyczne.
2. Podstawowe szkoły muzyczne są siedmioletnie; ich zadaniem jest kształcenie w zakresie klas I-VII szkoły ogólnokształcącej oraz przygotowanie do dalszej nauki w liceach muzycznych oraz w średnich szkołach muzycznych.
3. Szkoły muzyczne są szkołami bez przedmiotów ogólnokształcących; ich zadaniem jest przysposobienie zawodowe oraz przygotowanie do dalszej nauki w średnich szkołach muzycznych.
4. Szkoły muzyczne posiadają dwa działy:
a) dziecięcy, na którym nauka trwa lat siedem,
b) młodzieżowy i dorosłych, na którym nauka trwa lat pięć.
§  2.
1. Ukończenie podstawowej szkoły muzycznej uprawnia do wstąpienia do szkoły średniej (liceum muzycznego, średniej szkoły muzycznej, liceum ogólnokształcącego oraz technikum zawodowego).
2. Ukończenie działu dziecięcego szkoły muzycznej uprawnia do wstąpienia do I klasy średniej szkoły muzycznej.
3. 1 Ukończenie działu młodzieżowego i dorosłych w specjalnościach fortepian i skrzypce uprawnia do wstąpienia do I klasy średniej szkoły muzycznej, w pozostałych zaś specjalnościach - do IV klasy średniej szkoły muzycznej.
§  3.
1. Ukończenie działu dziecięcego szkoły muzycznej oraz 7 klas szkoły ogólnokształcącej stopnia podstawowego uprawnia również do wstąpienia do I klasy liceum muzycznego przy zachowaniu granicy wieku określonej w § 12 statutu liceum muzycznego.
2. Ukończenie działu młodzieżowego i dorosłych szkoły muzycznej w specjalnościach: fortepian i skrzypce oraz 7 klas szkoły ogólnokształcącej stopnia podstawowego uprawnia do wstąpienia do I klasy liceum muzycznego przy zachowaniu granicy wieku, o której mowa w ust. 1.
3. Ukończenie działu młodzieżowego i dorosłych szkoły muzycznej w specjalnościach nie wymienionych w ust. 2 oraz posiadanie odpowiedniego wykształcenia ogólnego uprawnia do wstąpienia do klasy III liceum muzycznego przy zachowaniu granicy wieku określonej w § 13 statutu liceum muzycznego.
4. Program przedmiotów zawodowych szkoły muzycznej jest taki sam, jak program przedmiotów zawodowych podstawowej szkoły muzycznej, program zaś średniej szkoły muzycznej - jak program przedmiotów zawodowych liceum muzycznego, wobec tego istnieje możliwość przechodzenia uczniów do poszczególnych klas z jednej szkoły do drugiej przy zachowaniu również warunku odpowiedniego wykształcenia ogólnego.
§  4.
1. Szkoły muzyczne II stopnia obejmują:
a) licea muzyczne,
b) średnie szkoły muzyczne.
2. W obu typach tych szkół nauka trwa pięć lat.
§  5.
1. Licea muzyczne dają wykształcenie zawodowe z zakresu muzyki na poziomie średniej szkoły muzycznej oraz wykształcenie ogólnokształcące - na poziomie licealnym.
2. Absolwenci liceów muzycznych mają prawo do:
1) wstąpienia do wyższych szkół na zasadach obowiązujących przy przyjmowaniu do tych szkół,
2) wykonywania zawodu muzyka w obranej specjalności,
3) wykonywania zawodu nauczyciela w szkołach muzycznych I stopnia,
4) wykonywania zawodu dyrygenta zespołów świetlicowych i organizatorów (instruktorów) życia muzycznego.
§  6.
1. Średnia szkoła muzyczna jest bez przedmiotów ogólnokształcących.
2. Absolwenci średniej szkoły muzycznej mają prawo do:
1) wstąpienia do wyższych szkół muzycznych na zasadach obowiązujących przy przyjmowaniu do tych szkół,
2) wykonywania zawodu muzyka w określonej specjalności,
3) wykonywania zawodu nauczyciela w szkołach muzycznych I stopnia,
4) wykonywania zawodu dyrygenta zespołów świetlicowych i organizatorów (instruktorów) życia muzycznego.
§  7. Szczegółową organizację poszczególnych typów szkół muzycznych I i II stopnia określają statuty tych szkół, a szczegółowy zakres nauczania - programy nauczania.
§  8.
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1954 r.
2. Równocześnie tracą moc wszelkie przepisy w przedmiocie uregulowanym niniejszym zarządzeniem.
1 § 2 ust. 3 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 21 maja 1954 r. (M.P.54.A-54.742) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1954 r.