Ustanowienie tytułów mistrza rękodzieła ludowego i mistrza rękodzieła artystycznego.

Monitor Polski

M.P.1983.38.219

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 listopada 1983 r.

UCHWAŁA Nr 152
RADY MINISTRÓW
z dnia 12 listopada 1983 r.
w sprawie ustanowienia tytułów mistrza rękodzieła ludowego i mistrza rękodzieła artystycznego.

W celu zapewnienia warunków sprzyjających dalszemu rozwojowi rękodzieła ludowego i artystycznego Rada Ministrów uchwala, co następuje:
Ustanawia się tytuły mistrza rękodzieła ludowego i mistrza rękodzieła artystycznego.
Tytuły mistrza rękodzieła ludowego i mistrza rękodzieła artystycznego mogą być nadawane osobom spełniającym warunki określone w § 3 i 4, które w okresie co najmniej 10-letnim były zatrudnione w jednostkach gospodarki uspołecznionej albo dostarczały tym jednostkom wykonane przez siebie wyroby lub świadczyły na rzecz tych jednostek usługi określone w § 4.
Tytuł mistrza rękodzieła ludowego może być nadany osobie, która wykazała się umiejętnościami wytwarzania wyrobów zaliczanych do sztuki i rękodzieła ludowego, z zastosowaniem surowców naturalnych i rękodzielniczych sposobów wytwarzania właściwych kulturze ludowej oraz z zachowaniem ścisłego związku z dorobkiem sztuki i rękodziełem określonego regionu.
Tytuł mistrza rękodzieła artystycznego może być nadany osobie, która wykazała się umiejętnością rękodzielniczego:
1)
wytwarzania lub naprawy przedmiotów o charakterze artystycznym,
2)
odtwarzania, konserwacji i naprawy przedmiotów o charakterze zabytkowym,
3)
artystycznego zdobienia i konserwacji obiektów architektury, dzieł sztuki i wyrobów rękodzieła artystycznego.
Tytuły mistrza rękodzieła ludowego i mistrza rękodzieła artystycznego nadaje Minister Kultury i Sztuki na wniosek Prezesa Zarządu Centralnego Związku Spółdzielni Rękodzieła Ludowego i Artystycznego "Cepelia".
Minister Kultury i Sztuki w porozumieniu z Zarządem Centralnego Związku Spółdzielni Rękodzieła Ludowego i Artystycznego "Cepelia" określi szczegółowe zasady i tryb nadawania tytułów określonych w § 1 oraz kryteria oceny wartości artystycznej i etnograficznej wyrobów i usług.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.