Monitor Polski

M.P.2018.514

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 80
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 maja 2018 r.
w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start"

Na podstawie art. 187a ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.  Ustanawia się rządowy program wsparcia rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego.
§  2.  Wsparcie, o którym mowa w § 1, polega na przyznaniu na dziecko, raz w roku, świadczenia "dobry start" w wysokości 300 zł.
§  3.  Świadczenie "dobry start" przysługuje bez względu na dochód rodziny.
§  4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.