Ustanowienie roku kalendarzowego jako roku obrachunkowego w budownictwie.

Monitor Polski

M.P.1960.71.331

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1960 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
z dnia 17 czerwca 1960 r.
w sprawie ustanowienia roku kalendarzowego jako roku obrachunkowego w budownictwie.

Na podstawie § 3 i § 12 uchwały nr 45 Rady Ministrów z dnia 21 lutego 1958 r. w sprawie zasad i trybu wprowadzenia nowej organizacji w budownictwie (Monitor Polski Nr 16, poz. 99) oraz w związku z ustaleniem roku kalendarzowego rokiem obrachunkowym w budownictwie zarządza się, co następuje:
1.
Przepisy zarządzenia stosuje się do:
1)
przedsiębiorstw budowlano-montażowych podległych Ministrowi Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych i przez niego nadzorowanych, dla których ustalono rok gospodarczy na podstawie § 3 uchwały nr 45 Rady Ministrów z dnia 21 lutego 1958 r. w sprawie zasad i trybu wprowadzenia nowej organizacji w budownictwie (Monitor Polski Nr 16, poz. 99),
2)
świadczących usługi na rzecz przedsiębiorstw budowlano-montażowych - przedsiębiorstw transportowych, obrotu towarowego, przemysłowych i produkcji pomocniczej oraz biur projektów podległych Ministrowi Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych i przez niego nadzorowanych, dla których ustalono rok gospodarczy na podstawie § 12 uchwały nr 45 powołanej w pkt 1,
3)
jednostek nadrzędnych nad przedsiębiorstwami, określonymi w pkt 1 i 2.
2.
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o "przedsiębiorstwach", należy przez to rozumieć wszystkie przedsiębiorstwa wymienione w ust. 1 oraz jednostki nadrzędne nad tymi przedsiębiorstwami.
1.
Poczynając od dnia 1 stycznia 1961 r. rok kalendarzowy staje się dla przedsiębiorstw rokiem obrachunkowym.
2.
Okresem obrachunkowym następującym po zakończeniu roku gospodarczego 1959/1960 jest w przedsiębiorstwach okres trzech kwartałów od dnia 1 kwietnia 1960 r. do dnia 31 grudnia 1960 r.
3.
W związku z przepisem ust. 2 rok kalendarzowy 1960 dzieli się dla celów planowania i rozliczania wyników działalności przedsiębiorstw na dwa okresy, a mianowicie:
1)
na okres od dnia 1 stycznia 1960 r. do dnia 31 marca 1960 r., obejmujący ostatni (IV) kwartał roku gospodarczego 1959/1960,
2)
na okres od dnia 1 kwietnia 1960 r. do dnia 31 grudnia 1960 r., obejmujący trzy kwartały roku gospodarczego 1960.
1.
Plany techniczno-ekonomiczne przedsiębiorstw na rok gospodarczy 1959/1960 ulegają zmianie w części dotyczącej okresu od dnia 1 stycznia 1960 r. do dnia 31 marca 1960 r.
2.
Zmiany, o których mowa w ust. 1, polegają na dostosowaniu stanu zatrudnienia, wydajności pracy, funduszu płac, rozmiaru obniżki kosztów produkcji i wielkości akumulacji do zadań wynikających dla okresu od dnia 1 stycznia 1960 r. do dnia 31 marca 1960 r. ze wskaźników dyrektywnych ustalonych przez jednostki nadrzędne na 1960 r.
3.
Proporcje podziału zysku, ustalone w planach techniczno-ekonomicznych na rok gospodarczy 1959/1960, nie podlegają zmianom.
W planach techniczno-ekonomicznych na 1960 r. należy wyodrębnić kwotę zbiorczą danych dotyczących okresu trzech kwartałów roku gospodarczego 1960, które powinny być tak opracowane, aby suma ich łącznie z kwotami I kwartału 1960 r. (kwota ogółem roku 1960) nie wykazywała pogorszenia w stosunku do wskaźników dyrektywnych, ustalonych przez jednostkę nadrzędną na rok kalendarzowy 1960.
1.
Podziału zysku na fundusze zakładowy i rozwoju oraz na wpłatę na rzecz jednostki nadrzędnej dokonuje się odrębnie w stosunku do I kwartału 1960 r. i odrębnie w stosunku do pozostałych trzech kwartałów roku gospodarczego 1960.
2.
Ostateczne rozliczenia wyników działalności przedsiębiorstw powinny być dokonane na dzień 31 marca 1960 r. i na dzień 31 grudnia 1960 r.
Szczegółowe instrukcje w zakresie opracowania planów techniczno-ekonomicznych oraz rozliczania wyników działalności przedsiębiorstw w 1960 r. określają wytyczne właściwych dla tych zagadnień komórek organizacyjnych ministerstwa.
1.
Roczne zamknięcia rachunkowe należy sporządzić w 1960 r. dwukrotnie, tj. na dzień 31 marca 1960 r. za rok gospodarczy 1959/1960 i na dzień 31 grudnia 1960 r. za pozostałe trzy kwartały roku gospodarczego 1960.
2. 1
Przedsiębiorstwa, w których resortowe przepisy inwentaryzacyjne wprowadziły zasadę inwentaryzowania co najmniej 2 razy w ciągu roku zapasów materiałowych, towarów, obiektów tymczasowego zaplecza techniczno-gospodarczego oraz wyrobów gotowych i półgotowych - obowiązane są dokonać spisu z natury tych środków w okresie trzech kwartałów roku obrachunkowego 1960 co najmniej jeden raz, nie wcześniej niż na dwa miesiące przed upływem tego roku.
W sprawozdaniach finansowych oraz analizach ekonomicznych za rok gospodarczy 1959/1960 należy przyjąć skorygowany plan na ten rok, uwzględniający zmiany, o których mowa w § 3. Plan ten jest również obowiązujący przy ustalaniu podstaw funduszu nagród i premiowania.
W przedsiębiorstwach przemysłowych, transportowych i obrotu towarowego, objętych zarządzeniem, podstawą stwierdzenia posiadania uprawnień do dokonania odpisu na fundusz zakładowy za rok gospodarczy 1960 jest porównanie wyników osiągniętych w okresie od dnia 1 kwietnia 1960 r. do dnia 31 grudnia 1960 r. z wynikami gospodarczymi za okres od dnia 1 kwietnia 1959 r. do dnia 31 grudnia 1959 r.
W związku ze skróceniem roku gospodarczego 1960 do trzech kwartałów obniża się o 25% górną granicę wypłat nagród z funduszu nagród dla pracowników zajmujących kierownicze stanowiska w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych, otrzymujących nagrody w zależności od rocznych wyników przedsiębiorstw.
Tracą moc:
1)
zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 9 maja 1958 r. w sprawie ustalenia roku gospodarczego dla przedsiębiorstw budowlano-montażowych, podległych Ministrowi Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych i przez niego nadzorowanych (Monitor Polski Nr 41, poz. 234),
2)
zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 9 maja 1958 r. w sprawie ustalenia roku gospodarczego dla niektórych przedsiębiorstw świadczących usługi na rzecz przedsiębiorstw budowlano-montażowych, podległych Ministrowi Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych (Monitor Polski Nr 41, poz. 235).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1960 r.
1 § 7 ust. 2 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 25 października 1960 r. (M.P.60.89.403) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1960 r.