Monitor Polski

M.P.1946.14.23

| Akt indywidualny
Wersja od: 12 lutego 1946 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA APROWIZACJI I HANDLU
z dnia 6 grudnia 1945 r.
o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn Reichmana w mieście Częstochowie.

Na podstawie art. 1 ust. 3 i art. 2 dekretu z dn. 16.XII.1918 r. w przedmiocie przymusowego zarządu państwowego (Dz. Pr. P. P. Nr 21, poz. 67) w brzmieniu rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej z dn. 25 maja 1927 r. o zmianie niektórych postanowień dekretu z dn. 16.XII.1918 r. w przedmiocie przymusowego zarządu państwowego (D. U. R. P. Nr 49, poz. 437) oraz art. 14 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 28.XII.1934 r. o unormowaniu właściwości władz i trybu postępowania w niektórych działach administracji państwowej (Dz. U. R. P. Nr 110, poz. 976) zarządza się co następuje:
§  1. Ustanawia się z dn. 7 grudnia 1945 r. przymusowy zarząd państwowy nad przedsiębiorstwem: Młyn Reichmana w mieście Częstochowie.
§  2. Zarząd państwowy nad wymienionym przedsiębiorstwem powierza się Państwowemu Zjednoczeniu Przemysłu Młyńskiego z siedzibą w Warszawie, przy ul. Krakowskie Przedmieście - Hotel Bristol.
§  3. Zarząd państwowy sprawowany będzie zgodnie z postanowieniami dekretu z dn. 16.XII.1918 r. w przedmiocie przymusowego zarządu państwowego (Dz. Pr. P. P. Nr 21, poz. 67).
§  4. Zarządzenie niniejsze jest natychmiast wykonalne.