Monitor Polski

M.P.1946.9.15

| Akt indywidualny
Wersja od: 27 stycznia 1946 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA APROWIZACJI I HANDLU
z dnia 19 grudnia 1945 r.
o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn Spółkowy w mieście Szadek.

Na podstawie art. 1 ust. 3 art. 2 dekretu z dnia 16.XII.1918 r. w przedmiocie przymusowego zarządu państwowego (Dz. Pr. P. P. Nr 21, poz. 67) w brzmieniu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 maja 1927 r. o zmianie niektórych postanowień dekretu z dnia 16.XII.1918 r. w przedmiocie przymusowego zarządu państwowego (D. U. R. P. Nr 49, poz. 437) oraz art. 14 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28.XII.1934 r. o unormowaniu właściwości władz i trybu postępowania w niektórych działach administracji państwowej (D. U. R. P. Nr 110, poz. 976) zarządza się co następuje:
§  1. Ustanawia się z dniem 20 grudnia 1945 r. przymusowy zarząd państwowy nad przedsiębiorstwem: Młyn Spółkowy w mieście Szadek przy ul. Nowe Miasto 1.
§  2. Zarząd państwowy nad wymienionym przedsiębiorstwem powierza się Państwowemu Zjednoczeniu Przemysłu Młyńskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście - Hotel Bristol.
§  3. Zarząd państwowy sprawowany będzie zgodnie z postanowieniami dekretu z dnia 16.XII.1918 r. w przedmiocie przymusowego zarządu państwowego (Dz. Pr. P. P. Nr 21, poz. 67).
§  4. Zarządzenie niniejsze jest natychmiast wykonalne.