Monitor Polski

M.P.1950.A-81.964

| Akt indywidualny
Wersja od: 20 lipca 1950 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU ROLNEGO I SPOŻYWCZEGO
z dnia 6 lipca 1950 r.
w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami: 1) Rozlewnia Piwa Dr. J. K. Podlewski w Poznaniu, 2) Fabryka Wód Mineralnych i Rozlewnia Piwa Fr. Nowak w Poznaniu.

Na podstawie art. 1 ust. 3 i art. 2 dekretu z dnia 16 grudnia 1918 r. w przedmiocie przymusowego zarządu państwowego (Dz. Pr. P. P. Nr 21, poz. 67) w brzmieniu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 maja 1927 r. (Dz. U. R. P. Nr 49, poz. 437) oraz art. 14 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1934 r. (Dz. U. R. P. Nr 110, poz. 976) i art. 1 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 września 1939 r. (Dz. U. R. P. Nr 87, poz. 545) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustanawia się przymusowy zarząd państwowy nad przedsiębiorstwami: 1) Rozlewnia Piwa Dr. J. K. Podlewski w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego Nr 32, 2) Fabryka Wód Mineralnych i Rozlewnia Piwa Fr. Nowak w Poznaniu, ul. Śniadeckich Nr 12.
§  2. Przymusowy zarząd państwowy nad wymienionymi przedsiębiorstwami powierza się Centralnemu Zarządowi Przemysłu Fermentacyjnego w Warszawie.
§  3. Przymusowy zarząd państwowy sprawowany będzie zgodnie z postanowieniami dekretu z dnia 16 grudnia 1918 r. w przedmiocie przymusowego zarządu państwowego (Dz. Pr. P. P. Nr 21, poz. 67) wraz z późniejszymi zmianami.
§  4. Zarządzenie niniejsze jest natychmiast wykonalne.