Monitor Polski

M.P.1945.1.3

| Akt indywidualny
Wersja od: 6 kwietnia 1948 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KOMUNIKACJI
z dnia 20 marca 1945 r.
o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad niektórymi kolejami prywatnymi użytku publicznego. *

Na zasadzie art. 2 dekretu z dnia 16 grudnia 1918 r. w przedmiocie przymusowego zarządu państwowego (Dz. Pr. P. P. Nr 21, poz. 67), zmienionego rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 maja 1927 r. (Dz. U. R. P. Nr 49, poz. 437) oraz art. 14 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1934 r. (Dz. U. R. P. Nr 110 poz. 976), zarządza się co następuje:
§  1. Ustanawia się Przymusowy Zarząd Państwowy nad następującymi kolejami prywatnymi użytku publicznego:
a) kolejami o trakcji elektrycznej:

1. koleją normalnotorową Dąbrowa - Będzin - Sosnowiec i Będzin - Czeladź, stanowiącą własność Spółki Akc. "Tramwaje Elektryczne w Zagłębiu Dąbrowskim",

2. 1 (uchylony),

3. koleją normalnotorową Warszawa - Grodzisk, z odnogami do Włoch i do Milanówka, stanowiącą własność Spółki Akc. "Elektryczne Koleje Dojazdowe",

4. koleją wąskotorową w Łodzi, stanowiącą własność Spółki Akc. "Łódzka Kolej Elektryczna",

5. koleją górską linowo-terenową na szczyt góry Parkowej w Krynicy,

b) kolejami o trakcji parowej:

6. kolejami wąskotorowymi, eksploatowanymi przez Spółkę Akc. "Warszawskie Koleje Dojazdowe",

7. koleją wąskotorową Warszawa - Radzymin, stanowiącą własność Spółki Akcyjnej "Pierwsze Towarzystwo Budowy i Eksploatacji Kolei Dojazdowych",

8. koleją wąskotorową Kalisz - Turek - Opatówek,

9. koleją wąskotorową Przeworsk - Dynów,

10. koleją wąskotorową Piotrków - Sulejów.

§  2. Zarządcą państwowym nad wymienionymi wyżej kolejami ustanawia się Ministerstwo Komunikacji (Departament Ogólny), które ustanowi dla każdej z tych kolei zarząd, składający się z dyrektora eksploatacyjnego odnośnej kolei, mianowanego przez Ministra Komunikacji, dwóch przedstawicieli z pośród grona pracowników tej kolei oraz dwóch przedstawicieli Ministerstwa Komunikacji.
§  3. Zarząd Państwowy sprawowany będzie zgodnie z postanowieniami dekretu z dnia 16 grudnia 1918 r w przedmiocie przymusowego zarządu państwowego (Dz. Pr. P. P. Nr 21, poz. 67) z uwzględnieniem późniejszych zmian, oraz przepisów z dnia 12 marca 1919 r. w przedm. przymusowego zarządu państwowego oraz instrukcji dla zarządców (Monitor Polski Nr 65).
§  4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Równocześnie tracą moc obowiązującą wszelkie rozporządzenia i zarządzenia sprzeczne z niniejszym zarządzeniem.
* Z dniem 6 kwietnia 1948 r. uchyla się przymusowy zarząd państwowy nad: a) koleją normalnotorową Warszawa-Grodzisk, z odnogami do Włoch i do Milanówka, b) koleją wąskotorową Warszawa-Radzymin, c) kolejami wąskotorowymi dawniej eksploatowanymi przez Spółkę Akc. "Warszawskie Koleje Dojazdowe", d) koleją wąskotorową Przeworsk-Dynów, zgodnie z § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 16 marca 1948 r. o uchyleniu przymusowego zarządu państwowego nad niektórymi kolejami użytku publicznego i urządzeniami turystycznymi (M.P.48.35.145).
1 § 1 pkt 2 uchylony przez § 4 zarządzenia z dnia 20 listopada 1946 r. (M.P.46.135.250) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 2 grudnia 1946 r.