Ustanowienie przedsięwzięcia pod nazwą "Wsparcie udziału polskich zespołów naukowych w ESRF oraz CERN". - M.P.2016.1037 - OpenLEX

Ustanowienie przedsięwzięcia pod nazwą "Wsparcie udziału polskich zespołów naukowych w ESRF oraz CERN".

Monitor Polski

M.P.2016.1037

Akt utracił moc
Wersja od: 4 listopada 2016 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 28 października 2016 r.
o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą "Wsparcie udziału polskich zespołów naukowych w ESRF oraz CERN"

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620, z 2015 r. poz. 249 i 1268 oraz z 2016 r. poz. 1020 i 1311) ogłasza się, co następuje:
Ustanawia się z dniem 7 listopada 2016 r. przedsięwzięcie pod nazwą "Wsparcie udziału polskich zespołów naukowych w ESRF oraz CERN", określone w załączniku do komunikatu.

ZAŁĄCZNIK

PRZEDSIĘWZIĘCIE POD NAZWĄ "WSPARCIE UDZIAŁU POLSKICH ZESPOŁÓW NAUKOWYCH W ESRF ORAZ CERN"

I. Celem przedsięwzięcia pod nazwą "Wsparcie udziału polskich zespołów naukowych w ESRF oraz CERN", zwanego dalej "przedsięwzięciem", jest wsparcie działań służących umiędzynarodowieniu polskiej nauki związanych ze współpracą jednostek naukowych oraz konsorcjów naukowych w ramach Europejskiego Centrum Promieniowania Synchrotronowego (European Synchrotron Radiation Facility - ESRF) oraz Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (European Organization for Nuclear Research - CERN), będących światowej klasy ośrodkami infrastruktury badawczej.

II. 1. O przyznanie środków finansowych w ramach przedsięwzięcia mogą ubiegać się:

1) jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki,

2) konsorcja naukowe, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

- biorące udział we współpracy w ramach ESRF albo CERN w oparciu o umowę międzynarodową lub porozumienie międzyinstytucjonalne o charakterze międzynarodowym, regulujące zasady i warunki współpracy.

2. Środki finansowe w ramach przedsięwzięcia nie mogą być przyznane podmiotom, dla których stanowiłoby to pomoc państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

III. 1. W ramach przedsięwzięcia finansowaniem są objęte wyłącznie koszty zaległych zobowiązań finansowych wobec ESRF oraz CERN, powstałych do dnia 31 marca 2016 r. Wysokość finansowania jest określana na podstawie dokumentów przedłożonych przez wnioskodawcę, które stanowią potwierdzenie uprawnionych organów ESRF albo CERN co do wysokości zaległych zobowiązań strony polskiej.

2. Koszty objęte przedsięwzięciem są finansowane ze środków finansowych wyodrębnionych w części 28 budżetu państwa - Nauka na finansowanie programów i przedsięwzięć ustanawianych przez ministra właściwego do spraw nauki, zwanego dalej "Ministrem".

IV. 1. Środki finansowe w ramach przedsięwzięcia są przyznawane w drodze naboru wniosków ogłoszonego przez Ministra.

2. Ogłoszenie o naborze wniosków jest zamieszczane na stronie podmiotowej Ministra w Biuletynie Informacji Publicznej.

3. Ogłoszenie o naborze wniosków zawiera:

1) przedmiot naboru wniosków;

2) termin i sposób składania wniosków;

3) podmioty uprawnione do ubiegania się o przyznanie środków finansowych w ramach przedsięwzięcia;

4) warunki udziału w naborze;

5) kryteria oceny wniosków;

6) wzór wniosku, umowy, raportu końcowego;

7) wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku.

4. Do oceny są kierowane wnioski spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Wnioski niespełniające wymagań formalnych zwraca się wnioskodawcom z informacją o przyczynach zwrotu oraz możliwości ich poprawienia lub uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji. Wnioski nieuzupełnione w tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.

5. Środki finansowe w ramach przedsięwzięcia są przyznawane wnioskodawcy na podstawie decyzji Ministra.

6. Środki finansowe przyznane w ramach przedsięwzięcia są przekazywane wnioskodawcy na podstawie umowy określającej warunki finansowania oraz rozliczenia przyznanych środków finansowych.

1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1896).