Monitor Polski

M.P.2016.191

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 lutego 2016 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 23 lutego 2016 r.
o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą "Ustawa 2.0 - Założenia systemu szkolnictwa wyższego"

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268) ogłasza się, co następuje:
Ustanawia się z dniem 26 lutego 2016 r. przedsięwzięcie pod nazwą "Ustawa 2.0 - Założenia systemu szkolnictwa wyższego", określone w załączniku do komunikatu.

ZAŁĄCZNIK

PRZEDSIĘWZIĘCIE POD NAZWĄ "USTAWA 2.0 - ZAŁOŻENIA SYSTEMU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO"

I. Celem przedsięwzięcia pod nazwą "Ustawa 2.0 - Założenia systemu szkolnictwa wyższego", zwanego dalej "przedsięwzięciem", jest przeprowadzenie badań i opracowanie przez interdyscyplinarne zespoły badawcze propozycji założeń nowych regulacji w obszarze szkolnictwa wyższego wraz z testem regulacyjnym 2 . Każde z proponowanych w ramach założeń rozwiązań powinno zawierać odniesienie do obecnie obowiązujących przepisów w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki, a także określać skutki finansowe i organizacyjne ich wdrożenia. Finansowanie w ramach przedsięwzięcia obejmuje: opracowanie projektu założeń, przeprowadzenie szerokich konsultacji tych założeń ze środowiskiem naukowym i akademickim, sporządzenie szczegółowego raportu z konsultacji stanowiącego integralną część opracowania.

II. 1. O przyznanie środków finansowych w ramach przedsięwzięcia mogą ubiegać się:

1) jednostki naukowe,

2) podmioty działające na rzecz nauki

- zwane dalej "wnioskodawcami", przy których afiliowane są interdyscyplinarne zespoły badawcze, o których mowa w części I.

2. Finansowanie nie może być przyznane wnioskodawcom, dla których przyznanie środków finansowych w ramach przedsięwzięcia stanowiłoby pomoc państwa zgodnie z art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

III. 1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia wynosi 900 000 zł. W ramach konkursu finansowanie może otrzymać nie więcej niż 3 wnioskodawców. Maksymalna wysokość finansowania dla jednego wnioskodawcy nie może przekroczyć 300 000 zł.

2. Kosztami kwalifikującymi się do objęcia finansowaniem są:

1) koszty wynagrodzeń z pochodnymi;

2) koszty związane z organizacją procesu konsultacji (koszty przejazdu i pobytu, koszty materiałów biurowych i promocyjnych, koszty wynajmu pomieszczeń konferencyjnych oraz inne koszty bezpośrednio związane z organizacją i przebiegiem konsultacji ze środowiskiem naukowym i akademickim);

3) koszty usług zleconych podmiotom spoza składu interdyscyplinarnego zespołu - mogą być związane wyłącznie z organizacją konsultacji ze środowiskiem naukowym i akademickim i stanowić maksymalnie 25% przyznanego finansowania;

4) koszty pośrednie w wysokości nieprzekraczającej 10% przyznanego finansowania.

3. Zakończenie realizacji zadań, o których mowa w części I, powinno nastąpić do dnia 31 stycznia 2017 r.

IV. 1. Środki finansowe w ramach przedsięwzięcia są przyznawane w drodze konkursu ogłaszanego przez ministra właściwego do spraw nauki, zwanego dalej "Ministrem".

2. Ogłoszenie o konkursie jest zamieszczane na stronie podmiotowej Ministra w Biuletynie Informacji Publicznej.

3. W ogłoszeniu o konkursie Minister określa:

1) przedmiot konkursu;

2) warunki udziału w konkursie;

3) wzór wniosku;

4) wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku;

5) tryb przeprowadzenia konkursu;

6) zasady finansowania i rozliczania środków finansowych przyznawanych w ramach przedsięwzięcia;

7) termin i sposób składania wniosków;

8) szczegółowe kryteria oceny wniosków.

4. Do oceny są kierowane wnioski spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.

5. Środki finansowe w ramach przedsięwzięcia są przyznawane wnioskodawcy na podstawie decyzji Ministra.

6. Środki finansowe przyznane w ramach przedsięwzięcia są przekazywane wnioskodawcy na podstawie umowy określającej warunki i terminy ich przekazania, wydatkowania i rozliczenia.

1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1896).
2 Opracowanym zgodnie z formularzem zamieszczonym w BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (http://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/ocena-wplywu/1773,Test-regulacyjny.html).