Ustanowienie przedsięwzięcia pod nazwą "Strategia Doskonałości - Uczelnia Badawcza".

Monitor Polski

M.P.2018.478

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 maja 2018 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 11 maja 2018 r.
o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą "Strategia Doskonałości - Uczelnia Badawcza"

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87) ogłasza się, co następuje:
Ustanawia się z dniem 21 maja 2018 r. przedsięwzięcie pod nazwą "Strategia Doskonałości - Uczelnia Badawcza", stanowiące załącznik do komunikatu.

ZAŁĄCZNIK

PRZEDSIĘWZIĘCIE POD NAZWĄ "STRATEGIA DOSKONAŁOŚCI - UCZELNIA BADAWCZA"

I.1. Celem przedsięwzięcia pod nazwą "Strategia Doskonałości - Uczelnia Badawcza", zwanego dalej "przedsięwzięciem", jest wsparcie badań naukowych i analiz ukierunkowanych na opracowanie celów i założeń długoterminowego planu rozwoju uczelni obejmującego działania służące:

1) podniesieniu międzynarodowej rozpoznawalności działalności naukowej uczelni, w tym przez zwiększenie:

a) liczby publikacji w czasopismach naukowych lub w materiałach konferencyjnych, o wysokich wskaźnikach cytowań w poszczególnych dyscyplinach naukowych,

b) liczby patentów na wynalazki udzielonych w państwach należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) albo w procedurze zgodnej z Układem o Współpracy Patentowej (Patent Cooperation Treaty),

c) uzyskiwanych środków finansowych przyznawanych w trybie konkursowym przez instytucje zagraniczne lub organizacje międzynarodowe na realizację projektów badawczych

- w szczególności w priorytetowych obszarach badawczych o dużym potencjale wzrostu, w których uczelnia planuje rozwijać działalność naukową, zwanych dalej "priorytetowymi obszarami badawczymi";

2) wzmocnieniu współpracy badawczej z ośrodkami naukowymi o wysokiej renomie w skali międzynarodowej, w szczególności w priorytetowych obszarach badawczych;

3) podniesieniu jakości kształcenia studentów i doktorantów, w szczególności na kierunkach i w dyscyplinach naukowych związanych z priorytetowymi obszarami badawczymi, w tym mając na uwadze potrzebę skutecznego konkurowania o przyciągnięcie najzdolniejszych kandydatów na studia, także z zagranicy;

4) przygotowaniu kompleksowych rozwiązań służących rozwojowi zawodowemu pracowników uczelni;

5) podniesieniu jakości zarządzania uczelnią, w tym wprowadzeniu zmian organizacyjnych, mając na uwadze potrzebę podniesienia międzynarodowego znaczenia działalności uczelni.

2. W wyniku wsparcia udzielonego w ramach przedsięwzięcia uczelnie, które je otrzymają, opracują raporty z badań naukowych i analiz przeprowadzonych zgodnie z ust. 1 przedstawiające ich rezultaty i wnioski dotyczące kierunków dalszego rozwoju uczelni.

II. Przedsięwzięcie jest skierowane do uczelni akademickich, w których w dniu upływu terminu składania wniosków w konkursie:

1) co najmniej:

a) połowa jednostek organizacyjnych będących jednostkami naukowymi w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki posiada kategorię naukową A+ albo A oraz podstawowe jednostki organizacyjne posiadają uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w co najmniej 4 dziedzinach nauki lub sztuki albo

b) 2/3 jednostek organizacyjnych będących jednostkami naukowymi w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki posiada kategorię naukową A+ albo A oraz podstawowe jednostki organizacyjne posiadają uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w co najmniej 3 dziedzinach nauki lub sztuki;

2) żadna jednostka organizacyjna będąca jednostką naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki nie posiada kategorii naukowej C;

3) żaden kierunek studiów nie posiada negatywnej oceny programowej.

III.1. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków finansowych na naukę wyodrębnionych w części 28 budżetu państwa - Nauka na finansowanie programów i przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki, zwanego dalej "ministrem".

2. Wysokość środków finansowych na realizację przedsięwzięcia nie przekroczy 20 mln zł.

3. W ramach przedsięwzięcia nie mogą być finansowane działania, które są finansowane z innych środków budżetowych.

4. Środki finansowe na prowadzenie badań naukowych i analiz w ramach przedsięwzięcia mogą być przyznane w maksymalnej wysokości:

1) do 1 mln zł - dla uczelni, które w dniu 31 grudnia 2017 r. zatrudniały na stanowiskach naukowych i naukowo-dydaktycznych co najmniej 1600 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy;

2) do 700 tys. zł - dla uczelni, które w dniu 31 grudnia 2017 r. zatrudniały na stanowiskach naukowych i naukowo-dydaktycznych mniej niż 1600 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

5. Środki finansowe w ramach przedsięwzięcia są przyznawane na okres do dnia 31 maja 2019 r.

IV.1. Środki finansowe w ramach przedsięwzięcia są przyznawane w drodze konkursu ogłaszanego przez ministra.

2. Ogłoszenie o konkursie jest zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra i zawiera:

1) przedmiot konkursu;

2) warunki udziału w konkursie;

3) datę rozpoczęcia i zakończenia naboru wniosków;

4) miejsce i sposób składania wniosków;

5) wzór wniosku;

6) wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku;

7) kryteria i tryb oceny wniosków;

8) wzór umowy określającej warunki jej realizacji i finansowania, a także rozliczania przyznanych środków finansowych;

9) wzór raportu końcowego z wykorzystania środków finansowych w ramach przedsięwzięcia.

3. Środki finansowe w ramach przedsięwzięcia są przyznawane w drodze decyzji ministra i przekazywane na podstawie umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 8.

1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 2317).