Monitor Polski

M.P.2016.1177

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 grudnia 2016 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 6 grudnia 2016 r.
o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą "KIC 2016 - wsparcie udziału w konkursie na Wspólnoty Wiedzy i Innowacji EIT"

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620, z 2015 r. poz. 249 i 1268 oraz z 2016 r. poz. 1020, 1311 i 1933) ogłasza się, co następuje:
Ustanawia się z dniem 9 grudnia 2016 r. przedsięwzięcie pod nazwą "KIC 2016 - wsparcie udziału w konkursie na Wspólnoty Wiedzy i Innowacji EIT", określone w załączniku do komunikatu.

ZAŁĄCZNIK

PRZEDSIĘWZIĘCIE POD NAZWĄ "KIC 2016 - WSPARCIE UDZIAŁU W KONKURSIE NA WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI EIT"

I. Celem przedsięwzięcia pod nazwą "KIC 2016 - wsparcie udziału w konkursie na Wspólnoty Wiedzy i Innowacji EIT", zwanego dalej "przedsięwzięciem", jest wsparcie udziału polskich partnerów w konkursie na Wspólnoty Wiedzy i Innowacji (Knowledge and Innovation Communities - KICs) Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (European Institute of Innovation and Technology - EIT) w obszarach:

1) "Żywność na przyszłość (Food4Future) - zrównoważony łańcuch dostaw od zasobów do konsumentów" (Food4Future - Sustainable Supply Chain from Resources to Consumers),

2) "Produkcja oferująca wartość dodaną" (Added-value Manufacturing)

- zwanych dalej "Wspólnotami".

II. O przyznanie środków finansowych w ramach przedsięwzięcia mogą ubiegać się będące partnerami w konsorcjach międzynarodowych biorących udział w konkursie na Wspólnoty:

1) jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. a-e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki,

2) podmioty działające na rzecz nauki, o których mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

- dla których przyznanie tych środków nie stanowiłoby pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

III. 1. W ramach przedsięwzięcia finansowaniem są objęte koszty związane z przygotowaniem we współpracy z partnerami zagranicznymi wspólnego wniosku projektowego i złożeniem go w konkursie na Wspólnoty.

2. Środki finansowe mogą zostać przyznane na refundację kosztów poniesionych w okresie od dnia 14 stycznia 2016 r. do dnia złożenia wniosku do Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii, nie później niż do dnia 14 lipca 2016 r.

3. Maksymalna wysokość finansowania wynosi 100 000 zł.

4. Koszty, o których mowa w ust. 1, są finansowane ze środków finansowych wyodrębnionych w części 28 budżetu państwa - Nauka na finansowanie programów i przedsięwzięć ustanawianych przez ministra właściwego do spraw nauki, zwanego dalej "ministrem".

IV. 1. Środki finansowe w ramach przedsięwzięcia są przyznawane w drodze naboru wniosków ogłoszonego przez ministra.

2. Ogłoszenie o naborze wniosków jest zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra.

3. Ogłoszenie o naborze wniosków zawiera:

1) przedmiot naboru wniosków;

2) podmioty uprawnione do ubiegania się o przyznanie środków finansowych w ramach przedsięwzięcia;

3) termin i sposób składania wniosków;

4) warunki udziału w naborze wniosków;

5) kryteria oceny wniosków;

6) kategorie kosztów kwalifikujących się do finansowania;

7) wzór wniosku;

8) wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku;

9) wzór umowy;

10) wzór raportu.

4. Środki finansowe w ramach przedsięwzięcia są przyznawane na podstawie decyzji ministra oraz przekazywane na podstawie umowy określającej warunki finansowania zrealizowanych działań związanych z przygotowaniem i złożeniem wniosku projektowego w konkursie na Wspólnoty oraz rozliczenia przyznanych środków finansowych.

1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1896).