Monitor Polski

M.P.2014.1117

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 listopada 2014 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 20 listopada 2014 r.
o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą "KIC 2014 - wsparcie udziału w konkursie na Wspólnoty Wiedzy i Innowacji EIT"

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620) ogłasza się, co następuje:
Ustanawia się z dniem 28 listopada 2014 r. przedsięwzięcie pod nazwą "KIC 2014 - wsparcie udziału w konkursie na Wspólnoty Wiedzy i Innowacji EIT", określone w załączniku do komunikatu.

ZAŁĄCZNIK

PRZEDSIĘWZIĘCIE POD NAZWĄ "KIC 2014 - WSPARCIE UDZIAŁU W KONKURSIE NA WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI EIT"

I. Celem przedsięwzięcia pod nazwą "KIC 2014 - wsparcie udziału w konkursie na Wspólnoty Wiedzy i Innowacji EIT", zwanego dalej "przedsięwzięciem", jest wsparcie finansowania udziału w konkursie na Wspólnoty Wiedzy i Innowacji (Knowledge and Innovation Communities - KICs) ogłoszonym przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (European Institute of Innovation and Technology - EIT) w obszarach:

1) "Innowacje na rzecz zdrowego stylu życia oraz aktywnego starzenia się" (Innovation for healthy living and active ageing);

2) "Surowce - zrównoważone poszukiwanie, wydobycie, przetwarzanie, recykling i zastępowanie" (Raw materials: sustainable exploration, extraction, processing, recycling and substitution).

II. 1. W ramach przedsięwzięcia dofinansowaniem są objęte koszty związane z przygotowaniem we współpracy z partnerami zagranicznymi wspólnego wniosku projektowego i złożeniem go w konkursie, o którym mowa w części I, poniesione w czasie trwania tego konkursu, tj. w okresie od dnia 14 lutego 2014 r. do dnia 10 września 2014 r.

2. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 100 000 zł.

3. Koszty, o których mowa w ust. 1, są dofinansowywane ze środków finansowych wyodrębnionych w części 28 budżetu państwa - Nauka na finansowanie programów i przedsięwzięć ustanawianych przez ministra właściwego do spraw nauki, zwanego dalej "Ministrem".

III. 1. O przyznanie środków finansowych w ramach przedsięwzięcia mogą ubiegać się:

1) jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki,

2) podmioty działające na rzecz nauki, o których mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

- które złożyły we współpracy z partnerami zagranicznymi wspólne wnioski projektowe w konkursie, o którym mowa w części I, zwane dalej "wnioskodawcami".

2. Dofinansowanie nie może być przyznane wnioskodawcom, dla których przyznanie środków finansowych w ramach przedsięwzięcia stanowiłoby pomoc państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

IV. 1. Środki finansowe w ramach przedsięwzięcia są przyznawane w drodze naboru wniosków ogłoszonego przez Ministra.

2. Ogłoszenie o naborze wniosków jest zamieszczane na stronie podmiotowej Ministra w Biuletynie Informacji Publicznej.

3. Ogłoszenie o naborze wniosków zawiera:

1) przedmiot naboru wniosków;

2) termin i sposób składania wniosków;

3) warunki udziału w naborze wniosków i podmioty uprawnione do ubiegania się o przyznanie środków finansowych w ramach przedsięwzięcia;

4) kryteria oceny wniosków;

5) kategorie kosztów kwalifikujących się do finansowania;

6) wzór wniosku;

7) wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku.

4. Do oceny są kierowane wnioski spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Wnioski niespełniające wymagań formalnych zwraca się wnioskodawcom z informacją o przyczynach zwrotu oraz możliwości poprawienia lub uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji.

5. Środki finansowe w ramach przedsięwzięcia są przyznawane wnioskodawcy na podstawie decyzji Ministra.

6. Środki finansowe przyznane w ramach przedsięwzięcia są przekazywane wnioskodawcy na podstawie umowy określającej warunki i terminy ich przekazania, wydatkowania i rozliczenia.

1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1259).