Monitor Polski

M.P.2017.979

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 października 2017 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 23 października 2017 r.
o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą "Dane satelitarne programu Copernicus"

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, z późn. zm.) ogłasza się, co następuje:
Ustanawia się z dniem 31 października 2017 r. przedsięwzięcie pod nazwą "Dane satelitarne programu Copernicus", określone w załączniku do komunikatu.

ZAŁĄCZNIK

PRZEDSIĘWZIĘCIE POD NAZWĄ "DANE SATELITARNE PROGRAMU COPERNICUS"

I. 1. Celem przedsięwzięcia pod nazwą "Dane satelitarne programu Copernicus", zwanego dalej "przedsięwzięciem", jest zapewnienie dostępu do danych satelitarnych przez wyłonienie krajowego operatora danych satelitarnych w ramach programu Copernicus zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 377/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. ustanawiającym program Copernicus i uchylającym rozporządzenie (UE) nr 911/2010 (Dz. Urz. UE L 122 z 24.04.2014, str. 44).

2. Dane z satelitarnej obserwacji Ziemi udostępniane są państwom członkowskim w ramach programu Copernicus za pośrednictwem Europejskiej Agencji Kosmicznej. Współczesna działalność kosmiczna opiera się na współpracy sektora naukowo-badawczego i przemysłu, co umożliwia opracowywanie nowych rozwiązań technologicznych, a następnie ich wdrażanie, także przy wykorzystaniu danych satelitarnych. Pozyskiwanie i dostęp do danych satelitarnych w ramach programu Copernicus jest jednym ze strategicznych celów dla polskiego sektora kosmicznego, wskazanych w Polskiej Strategii Kosmicznej pn. Rozwój aplikacji satelitarnych - wkład w budowę gospodarki cyfrowej 2 .

3. Zapewnienie dostępu do danych umożliwi polskim instytucjom wykorzystywanie danych z satelitów Sentinel oraz danych satelitarnych pochodzących z misji współpracujących w programie Copernicus, którymi dysponuje Europejska Agencja Kosmiczna, i wpłynie na działalność badawczą w obszarze innowacyjnych zastosowań danych satelitarnych. Dane satelitarne będą udostępniane za pośrednictwem podmiotu pełniącego funkcję krajowego operatora danych satelitarnych, zgodnie z zasadami programu Copernicus i Europejskiej Agencji Kosmicznej. Zapewnienie dostępu do danych przyczyni się do wzrostu udziału polskich instytucji zarówno w programach Europejskiej Agencji Kosmicznej, jak również w Unii Europejskiej, szczególnie w programie Horyzont 2020.

II. 1. Podmiot wyłoniony w ramach przedsięwzięcia zapewni dostęp do danych satelitarnych przez odbieranie danych satelitarnych z Europejskiej Agencji Kosmicznej i Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych.

2. O przyznanie środków finansowych w ramach przedsięwzięcia mogą się ubiegać podmioty posiadające doświadczenie we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną lub Europejską Organizacją Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych w zakresie odbioru i przetwarzania danych satelitarnych, będące:

1) jednostkami naukowymi, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. a-e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki,

2) podmiotami działającymi na rzecz nauki, o których mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

- dla których przyznanie tych środków nie stanowiłoby pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

III. 1. W ramach przedsięwzięcia finansowaniem są objęte koszty związane z odbieraniem danych satelitarnych w ramach programu Copernicus, udostępnianiem i prowadzeniem archiwum tych danych oraz koszty dostosowania posiadanej infrastruktury do wymogów technicznych Europejskiej Agencji Kosmicznej.

2. Maksymalna wysokość finansowania wynosi w 2017 r. - 150 000 zł, a w latach 2018 i 2019 - 100 000 zł rocznie.

3. Koszty, o których mowa w ust. 1, są finansowane ze środków finansowych wyodrębnionych w części 28 budżetu państwa - Nauka na finansowanie programów i przedsięwzięć ustanawianych przez ministra właściwego do spraw nauki, zwanego dalej "ministrem".

IV. 1. Wyznaczenie w ramach przedsięwzięcia krajowego operatora danych satelitarnych oraz przyznanie środków finansowych zostanie dokonane w drodze konkursu ogłoszonego przez ministra.

2. Ogłoszenie o konkursie jest zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra.

3. Ogłoszenie o konkursie zawiera:

1) przedmiot konkursu;

2) podmioty uprawnione do ubiegania się o przyznanie środków finansowych w ramach przedsięwzięcia;

3) termin i sposób składania wniosków;

4) warunki udziału w konkursie;

5) kryteria oceny wniosków;

6) kategorie kosztów kwalifikujących się do finansowania;

7) wzór wniosku;

8) wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku;

9) wzór umowy;

10) wzór raportu.

4. Środki finansowe w ramach przedsięwzięcia są przyznawane na podstawie decyzji ministra oraz przekazywane na podstawie umowy określającej warunki finansowania zrealizowanych działań związanych z pełnieniem funkcji krajowego operatora danych satelitarnych oraz rozliczenia przyznanych środków finansowych.

1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1896).
2 Polska Strategia Kosmiczna została przyjęta uchwałą nr 6 Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Polskiej Strategii Kosmicznej (M.P. poz. 203).