Monitor Polski

M.P.2016.1243

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 grudnia 2016 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 27 grudnia 2016 r.
o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą "Centrum Studiów Polskich na Uniwersytecie w Cambridge"

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045 i 1933) ogłasza się, co następuje:
Ustanawia się z dniem 28 grudnia 2016 r. przedsięwzięcie pod nazwą "Centrum Studiów Polskich na Uniwersytecie w Cambridge", stanowiące załącznik do komunikatu.

ZAŁĄCZNIK

PRZEDSIĘWZIĘCIE POD NAZWĄ "CENTRUM STUDIÓW POLSKICH NA UNIWERSYTECIE W CAMBRIDGE"

1. Celem przedsięwzięcia pod nazwą "Centrum Studiów Polskich na Uniwersytecie w Cambridge", zwanego dalej "przedsięwzięciem", jest wsparcie działań służących rozwojowi Polish Studies na Uniwersytecie w Cambridge, który od lat propaguje działania badawcze i edukacyjne w tym zakresie. Umożliwi to prowadzenie studiów polonoznawczych w zakresie nauk humanistycznych i społecznych, wspólnych polsko-brytyjskich badań naukowych na najwyższym poziomie oraz promocję nauki i kultury polskiej. Wiedza o polskiej kulturze, języku i historii pozwoli studentom zrozumieć pozycję Polski w Europie jako kraju z liczącym się potencjałem naukowym i ekonomicznym oraz mobilnym społeczeństwem. Ustanowienie przedsięwzięcia będzie stanowiło instrument kształtowania wizerunku Polski i polskiej nauki za granicą.

2. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków finansowych na naukę, wyodrębnionych w planie finansowym części budżetu państwa - "Nauka" na finansowanie programów i przedsięwzięć ustanawianych przez ministra właściwego do spraw nauki.

3. Wysokość środków finansowych na realizację przedsięwzięcia wynosi 15 500 000 zł.

4. Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach współpracy Uniwersytetu Warszawskiego z Uniwersytetem w Cambridge. Środki finansowe na realizację przedsięwzięcia zostaną przekazane podstawowej jednostce organizacyjnej Uniwersytetu Warszawskiego.

5. Środki finansowe w ramach przedsięwzięcia są przyznawane na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw nauki oraz przekazywane na podstawie umowy określającej warunki realizacji, finansowania i rozliczania przyznanych środków.

1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1896).