Ustanowienie Programu wspierania jednostek naukowych zaangażowanych w rozwój europejskiej infrastruktury badawczej w obszarze nauk humanistycznych i społecznych w ramach konsorcjów CLARIN ERIC i ESS-ERIC.

Monitor Polski

M.P.2014.542

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 lipca 2014 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 30 czerwca 2014 r.
o ustanowieniu Programu wspierania jednostek naukowych zaangażowanych w rozwój europejskiej infrastruktury badawczej w obszarze nauk humanistycznych i społecznych w ramach konsorcjów CLARIN ERIC i ESS-ERIC

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.) ogłasza się, co następuje:
Ustanawia się z dniem 10 lipca 2014 r. Program wspierania jednostek naukowych zaangażowanych w rozwój europejskiej infrastruktury badawczej w obszarze nauk humanistycznych i społecznych w ramach konsorcjów CLARIN ERIC i ESS-ERIC, stanowiący załącznik do komunikatu.

ZAŁĄCZNIK

PROGRAM WSPIERANIA JEDNOSTEK NAUKOWYCH ZAANGAŻOWANYCH W ROZWÓJ EUROPEJSKIEJ INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ W OBSZARZE NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH W RAMACH KONSORCJÓW CLARIN ERIC I ESS-ERIC

I. 1. Celem Programu wspierania jednostek naukowych zaangażowanych w rozwój europejskiej infrastruktury badawczej w obszarze nauk humanistycznych i społecznych w ramach konsorcjów CLARIN ERIC i ESS-ERIC, zwanego dalej "programem", jest zwiększenie aktywności oraz wzmocnienie i konsolidacja potencjału naukowego jednostek naukowych zaangażowanych w realizację zadań podejmowanych przez konsorcja na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej CLARIN ERIC i ESS-ERIC, których członkiem jest Polska, zwane dalej "konsorcjami ERIC".

2. W ramach programu mogą być finansowane zadania, których realizacja służy osiągnięciu statutowych celów konsorcjów ERIC, obejmujące:

1) prace nad rozwojem metodologii badawczej;

2) gromadzenie i opracowanie danych niezbędnych do realizacji programu badawczego;

3) upowszechnianie wyników badań realizowanych w programie badawczym;

4) udział w spotkaniach gremiów powołanych w ramach konsorcjów ERIC.

3. Środki finansowe w ramach programu mogą zostać przyznane na:

1) pokrycie planowanych kosztów realizacji zadań, o których mowa w ust. 2, albo

2) refundację kosztów realizacji zadań, o których mowa w ust. 2, poniesionych w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

4. W ramach programu nie mogą być finansowane zadania, które są już finansowane ze środków finansowych na naukę lub ze środków europejskich.

5. Zadania, o których mowa w ust. 2, są finansowane ze środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie programów i przedsięwzięć ustanawianych przez ministra właściwego do spraw nauki.

II. O przyznanie środków finansowych w ramach programu mogą ubiegać się jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. a-d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, zwane dalej "jednostkami", reprezentujące konsorcjum naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 12 tej ustawy, zawiązane w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia w ramach konsorcjum ERIC, obejmującego konsolidację krajowego potencjału naukowego w danej dziedzinie nauki.

III. 1. Środki finansowe w ramach programu są przyznawane w drodze naboru wniosków ogłoszonego przez ministra właściwego do spraw nauki.

2. Ogłoszenie o naborze wniosków jest zamieszczane na stronie podmiotowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Biuletynie Informacji Publicznej.

3. Ogłoszenie o naborze wniosków zawiera:

1) przedmiot naboru wniosków;

2) termin i sposób składania wniosków;

3) warunki udziału w naborze wniosków i podmioty uprawnione do ubiegania się o przyznanie środków finansowych w ramach programu;

4) kryteria oceny wniosków;

5) wzór wniosku;

6) wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku.

4. Do oceny są kierowane wnioski spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze wniosków. Wnioski niespełniające wymagań formalnych są zwracane wnioskodawcy z informacją o przyczynach zwrotu oraz o możliwości uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji.

5. Środki finansowe w ramach programu są przyznawane jednostce na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw nauki.

6. Środki finansowe w ramach programu są przekazywane jednostce na podstawie umowy określającej warunki i terminy ich przekazania, wydatkowania i rozliczenia.

1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 248, poz. 1483).