§ 2. - Ustanowienie programu wieloletniego pod nazwą "Uniwersytet Warszawski 2016-2027".

Monitor Polski

M.P.2015.1124

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 listopada 2021 r.
§  2.  3
 Nadzór nad realizacją Programu sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.
3 § 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 uchwały nr 136 z dnia 18 października 2021 r. (M.P.2021.994) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 3 listopada 2021 r.