Ustanowienie programu pod nazwą "Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku".

Monitor Polski

M.P.2016.980

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 października 2016 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 12 października 2016 r.
o ustanowieniu programu pod nazwą "Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku"

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620, z 2015 r. poz. 249 i 1268 oraz z 2016 r. poz. 1020 i 1311) ogłasza się, co następuje:
Ustanawia się z dniem 18 października 2016 r. program pod nazwą "Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku", stanowiący załącznik do komunikatu.

ZAŁĄCZNIK

PROGRAM POD NAZWĄ

"WSPARCIE UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU"

I. 1. Celem programu pod nazwą "Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku", zwanego dalej "programem", jest upowszechnianie nauki oraz badań naukowych i ich zastosowań wśród słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku, służące:

1) ich aktywizacji intelektualnej i społecznej;

2) poszerzaniu ich wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwojowi zainteresowań;

3) pobudzeniu ich aktywności edukacyjnej i kulturalnej;

4) wykorzystaniu ich potencjału intelektualnego i społecznego.

2. Realizacja programu przyczyni się do:

1) integracji lokalnej społeczności wokół uniwersytetów trzeciego wieku;

2) rozwijania solidarności międzypokoleniowej;

3) zapobiegania społecznemu wykluczeniu osób starszych i podwyższania jakości ich życia.

3. W ramach programu wsparcie zostanie skierowane do:

1) istniejących uniwersytetów trzeciego wieku;

2) podmiotów zamierzających rozpocząć prowadzenie tego typu działalności.

II. 1. O przyznanie środków finansowych w ramach programu mogą ubiegać się:

1) jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. a-e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki,

2) podmioty działające na rzecz nauki

- zwane dalej "beneficjentami".

2. Środki finansowe w ramach programu nie mogą być przyznane beneficjentom, dla których stanowiłoby to pomoc państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

3. W celu realizacji projektu w ramach programu beneficjent podejmie współpracę co najmniej z pięcioma uniwersytetami trzeciego wieku lub podmiotami zamierzającymi rozpocząć prowadzenie tego typu działalności, działającymi na terenie jednego województwa i podpisze z nimi listy intencyjne, które dołączy do wniosku.

III. 1. Projekty realizowane w ramach programu są finansowane ze środków finansowych na naukę, wyodrębnionych w planie finansowym części budżetu państwa - "Nauka" na finansowanie programów i przedsięwzięć ustanawianych przez ministra właściwego do spraw nauki, zwanego dalej "ministrem".

2. Zgłaszane do finansowania projekty powinny zawierać:

1) wstępną analizę działalności uniwersytetów trzeciego wieku na terenie województwa, którego dotyczy wniosek;

2) koncepcję współpracy między beneficjentem a objętymi projektem uniwersytetami trzeciego wieku lub podmiotami zamierzającymi rozpocząć prowadzenie tego typu działalności;

3) koncepcję oraz program organizacji w każdym z uniwersytetów trzeciego wieku objętych projektem co najmniej 14 godzin zajęć edukacyjnych, badawczych lub popularyzatorskich, które będą prowadzone:

a) w wymiarze co najmniej 60 minut każde, cyklicznie (nie mniej niż 7 razy w okresie realizacji projektu),

b) w formie wykładów, warsztatów lub laboratoriów,

c) przez pracowników naukowych i dydaktycznych oraz osoby posiadające co najmniej tytuł zawodowy magistra i znaczne doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią lub jednostką naukową w dziedzinie objętej tematyką zajęć;

4) koncepcję monitorowania jakości prowadzonych zajęć w objętych projektem uniwersytetach trzeciego wieku i działań na rzecz jej podnoszenia.

3. Projekty będą realizowane do dnia 15 grudnia 2017 r.

4. W ramach konkursu finansowanie może zostać przyznane na nie więcej niż:

1) 16 projektów realizowanych przez różnych beneficjentów;

2) 2 projekty realizowane na terenie jednego województwa.

5. Wysokość finansowania projektu wynosi nie więcej niż 300 000 zł.

6. W ramach programu nie mogą być finansowane projekty, które są finansowane z innych środków budżetowych.

IV. 1. Środki finansowe w ramach programu są przyznawane w drodze konkursu ogłaszanego przez ministra.

2. Ogłoszenie o konkursie jest zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra.

3. Ogłoszenie o konkursie zawiera:

1) przedmiot konkursu;

2) podmioty uprawnione do ubiegania się o przyznanie środków finansowych w ramach programu;

3) warunki udziału w konkursie;

4) tryb przeprowadzenia konkursu, w tym termin i sposób składania wniosków;

5) kryteria oceny wniosków;

6) wzór wniosku;

7) wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku;

8) wzór umowy.

4. Środki finansowe w ramach programu są przyznawane na podstawie decyzji ministra oraz przekazywane beneficjentom na podstawie umowy określającej warunki realizacji, finansowania i rozliczania projektu.

1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1896).