Ustanowienie programu pod nazwą "Uniwersytet Młodego Odkrywcy".

Monitor Polski

M.P.2016.871

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 sierpnia 2016 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 24 sierpnia 2016 r.
o ustanowieniu programu pod nazwą "Uniwersytet Młodego Odkrywcy"

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620, z 2015 r. poz. 249 i 1268 oraz z 2016 r. poz. 1020 i 1311) ogłasza się, co następuje:
Ustanawia się z dniem 2 września 2016 r. program pod nazwą "Uniwersytet Młodego Odkrywcy", stanowiący załącznik do komunikatu.

ZAŁĄCZNIK

PROGRAM POD NAZWĄ "UNIWERSYTET MŁODEGO ODKRYWCY"

I. 1. Celem programu pod nazwą "Uniwersytet Młodego Odkrywcy", zwanego dalej "programem", jest popularyzacja nauki oraz badań naukowych i ich zastosowań wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat, w tym:

1) rozbudzanie ich ciekawości poznawczej,

2) stymulowanie ich intelektualnego, aksjologicznego i społecznego rozwoju,

3) inspirowanie do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań i pasji,

4) propagowanie kultury innowacyjności,

5) zapoznanie ze środowiskiem akademickim i uczelnią jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości,

6) integracja lokalnej społeczności wokół ośrodków akademickich

- przez stworzenie warunków do prowadzenia zorganizowanych, pozaszkolnych zajęć edukacyjnych, badawczych lub popularyzatorskich przez jednostki naukowe lub podmioty działające na rzecz nauki, które dotychczas nie prowadziły tego typu działalności, a także do wsparcia działalności i podwyższenia jakości już prowadzonych zajęć.

2. Zgłaszane do finansowania projekty powinny zawierać koncepcję i program organizacji w każdym semestrze co najmniej 8 cyklicznych zajęć edukacyjnych, badawczych lub popularyzatorskich, które będą prowadzone:

1) w wymiarze co najmniej 45 minut;

2) w formie wykładów, warsztatów lub laboratoriów;

3) przez pracowników naukowych i dydaktycznych oraz osoby posiadające co najmniej tytuł zawodowy magistra i znaczne doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią lub jednostką naukową w dziedzinie objętej tematyką zajęć;

4) w obiektach uczelni, jednostki naukowej, o której mowa w art. 2 pkt 9 lit. a-e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, lub w innych miejscach, przy czym co najmniej 50% zajęć - w obiektach uczelni lub jednostki naukowej.

II. 1. O przyznanie środków finansowych w ramach programu mogą ubiegać się:

1) jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. a-e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;

2) podmioty działające na rzecz nauki.

2. Środki finansowe w ramach programu nie mogą być przyznane podmiotom, dla których stanowiłoby to pomoc państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

3. W celu realizacji projektu w ramach programu podmiot wskazany w ust. 1 może podjąć współpracę z innym podmiotem, w szczególności prowadzącym działalność na rzecz popularyzacji nauki i badań naukowych wśród dzieci i młodzieży.

III. 1. Projekty realizowane w ramach programu są finansowane ze środków finansowych na naukę, wyodrębnionych w planie finansowym części budżetu państwa - "Nauka" na finansowanie programów i przedsięwzięć ustanawianych przez ministra właściwego do spraw nauki, zwanego dalej "ministrem".

2. Wnioskodawca może otrzymać finansowanie na realizację nie więcej niż 5 projektów w ramach konkursu.

3. Wysokość finansowania projektu w ramach programu wynosi nie więcej niż 40 000 zł - dla projektu realizowanego przez okres jednego semestru.

4. Wkład własny wnioskodawcy nie może być niższy niż 20% wartości projektu.

5. W ramach konkursu finansowanie może otrzymać nie więcej niż 5 projektów realizowanych na obszarze jednego województwa.

6. W ramach programu nie mogą być finansowane projekty, które są finansowane z innych środków budżetowych.

IV. 1. Środki finansowe w ramach programu są przyznawane w drodze konkursu ogłaszanego przez ministra.

2. Ogłoszenie o konkursie jest zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra.

3. Ogłoszenie o konkursie zawiera:

1) przedmiot konkursu;

2) podmioty uprawnione do ubiegania się o przyznanie środków finansowych w ramach programu;

3) warunki udziału w konkursie;

4) tryb przeprowadzenia konkursu, w tym termin i sposób składania wniosków;

5) kryteria oceny wniosków;

6) wzór wniosku;

7) wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku;

8) wzór umowy.

4. Środki finansowe w ramach programu są przyznawane na podstawie decyzji ministra oraz przekazywane uprawnionym podmiotom na podstawie umowy określającej warunki realizacji, finansowania i rozliczania projektu.

1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1896).