Monitor Polski

M.P.2018.345

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 kwietnia 2018 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 5 kwietnia 2018 r.
o ustanowieniu programu pod nazwą "TOP100 Innowatorzy Gospodarki"

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87) ogłasza się, co następuje:
Ustanawia się z dniem 11 kwietnia 2018 r. program pod nazwą "TOP100 Innowatorzy Gospodarki", stanowiący załącznik do komunikatu.

ZAŁĄCZNIK

PROGRAM POD NAZWĄ "TOP100 INNOWATORZY GOSPODARKI"

I. 1. Celem programu pod nazwą "TOP100 Innowatorzy Gospodarki", zwanego dalej "programem", jest wsparcie procesu zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacją wyników prac B+R. Realizacja programu powinna przyczynić się do zwiększenia wpływu osiągnięć naukowych na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

2. Przedmiotem programu jest wzmocnienie kompetencji pracowników przedsiębiorców lub osób współpracujących z tymi przedsiębiorcami, przez ich udział w stażach zagranicznych w jednostkach naukowych lub u zagranicznych przedsiębiorców posiadających doświadczenie w prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej oraz komercjalizacji jej wyników. Staże te powinny umożliwiać stażystom pracę nad projektami badawczymi lub projektami wdrożeniowymi, w charakterze członków zespołów do spraw wdrożenia, w instytucjach przyjmujących, zgodnie z zasadą Jearning by doing", w celu nabycia:

1) wiedzy z zakresu zarządzania badaniami naukowymi i wdrażania wyników prac B+R w obszarach takich jak: marketing i zarządzanie, negocjacje, rozwiązywanie konfliktów, budowanie zespołu, analiza strategiczna i finansowa, w szczególności analizowanie potencjału rynkowego i licencyjna wycena technologii;

2) umiejętności w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i wdrażania wyników prac B+R oraz umiejętności związanych z realizacją interdyscyplinarnych projektów badawczych i pracą w interdyscyplinarnych zespołach badawczych;

3) wiedzy na temat dobrych praktyk w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i wdrażania wyników prac B+R.

3. Celem staży zagranicznych będzie wykorzystanie przez stażystów po powrocie do kraju wiedzy i umiejętności, o których mowa w ust. 2, w szczególności przy:

1) przygotowywaniu propozycji adaptacji dobrych praktyk, o których mowa w ust. 2 pkt 3, poznanych w trakcie staży na grunt polskich przedsiębiorców i jednostek naukowych;

2) przygotowywaniu wniosków w ramach programów Horyzont 2020, EUREKA lub innych programów międzynarodowych lub krajowych obejmujących swoim zakresem zarządzanie badaniami naukowymi i wdrażanie wyników prac B+R;

3) prowadzeniu interdyscyplinarnych projektów badawczych i w pracy w interdyscyplinarnych zespołach badawczych.

4. Wsparcie w ramach programu jest przyznawane na finansowanie staży zagranicznych wpisujących się w obszary Krajowych Inteligentnych Specjalizacji wskazanych na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw gospodarki.

5. Staże zagraniczne mogą odbywać się na poziomie:

1) podstawowym, obejmującym rozwój podstawowych umiejętności i kompetencji z zakresu zarządzania projektami badawczymi i ich komercjalizacji;

2) zaawansowanym, obejmującym rozwój szczegółowych umiejętności i kompetencji z zakresu zarządzania projektami badawczymi i ich komercjalizacji.

6. Staże zagraniczne na poziomie:

1) podstawowym mogą trwać nie dłużej niż 2 miesiące;

2) zaawansowanym mogą trwać dłużej niż 2 miesiące, ale nie dłużej niż 6 miesięcy.

7. Miejsce realizacji stażu zagranicznego samodzielnie określa przedsiębiorca delegujący stażystę.

8. Staże zagraniczne finansowane w ramach programu nie mogą trwać dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2021 r.

II. O przyznanie środków finansowych w ramach programu mogą się ubiegać podmioty, o których mowa w art. 9 pkt 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki:

1) będące przedsiębiorcami w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), w szczególności posiadającymi status centrum badawczo-rozwojowego;

2) współpracujące na podstawie umowy albo listu intencyjnego z zagraniczną jednostką naukową lub zagranicznym przedsiębiorcą posiadającym doświadczenie w prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej oraz komercjalizacji jej wyników.

III. 1. Finansowanie w ramach programu stanowi pomoc de minimis i może zostać przyznane na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie pomocy de minimis w ramach programów lub przedsięwzięć (Dz. U. poz. 436).

2. Program jest finansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego "Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

IV. 1. Środki finansowe w ramach programu są przyznawane w drodze konkursu ogłaszanego przez ministra właściwego do spraw nauki, zwanego dalej "ministrem".

2. Ogłoszenie o konkursie jest zamieszczane na stronie podmiotowej ministra w Biuletynie Informacji Publicznej.

3. W ogłoszeniu o konkursie minister określa:

1) podmioty uprawnione do udziału w konkursie;

2) przedmiot konkursu;

3) warunki udziału w konkursie;

4) tryb przeprowadzenia konkursu;

5) warunki przyznania finansowania w ramach programu i rozliczania przyznanych środków finansowych;

6) termin i sposób składania wniosków o przyznanie finansowania w ramach programu;

7) kryteria oceny wniosków o przyznanie finansowania w ramach programu;

8) wzór wniosku o przyznanie finansowania w ramach programu;

9) wzór umowy określającej warunki jej realizacji i finansowania, a także rozliczania przyznanych środków finansowych;

10) wzory raportu rocznego i raportu końcowego z wykorzystania środków finansowych na naukę przyznanych w ramach programu.

4. Minister przyznaje środki finansowe w ramach programu w drodze decyzji.

5. Minister przekazuje środki finansowe w ramach programu na podstawie umowy, o której mowa w ust. 3 pkt 9.

1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 2317).