Monitor Polski

M.P.2017.806

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 sierpnia 2017 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 4 sierpnia 2017 r.
o ustanowieniu programu pod nazwą "Szlakami Polski Niepodległej"

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, 1933 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 859 i 1475) ogłasza się, co następuje:
Ustanawia się z dniem 14 sierpnia 2017 r. program pod nazwą "Szlakami Polski Niepodległej", stanowiący załącznik do komunikatu.

ZAŁĄCZNIK

PROGRAM POD NAZWĄ "SZLAKAMI POLSKI NIEPODLEGŁEJ"

I. 1. Celem programu "Szlakami Polski Niepodległej", zwanego dalej "programem", jest dokumentacja i upowszechnianie wiedzy o dokonaniach Polski niepodległej, drogach wiodących do odzyskania niepodległości i czynie niepodległościowym przez:

1) wspieranie opatrzonych aparatem krytycznym, wzorcowych wydań kolekcji dokumentów, pism polskich działaczy niepodległościowych, politycznych i społecznych, a także świadectw źródłowych o istotnym znaczeniu dla umacniania świadomości historycznej, w tym pamiątek materialnych i niematerialnych problematyki kresowej;

2) wspieranie badań nad polską refleksją historyczną, polityczną i społeczną oraz formami ekspresji artystycznej związanej z ideą niepodległości, z uwzględnieniem kontekstów europejskich;

3) zapewnienie podstaw materialnych dla zachowania i udostępniania polskiej spuścizny niepodległościowej w domenie publicznej;

4) wspieranie inicjatyw badawczych, także w aspekcie edukacyjnym i popularyzatorskim, powiązanych z digitalizacją zasobów źródłowych dotyczących historii Polski i Polaków w okresie od XIX do XXI wieku.

2. Realizacja programu wesprze inicjatywy naukowe, w tym społecznego ruchu naukowego, związane z zachowaniem i włączeniem w obieg kulturowy polskiego dziedzictwa niepodległościowego z okresu od XIX do XXI wieku. Program umożliwi realizację przedsięwzięć o charakterze dokumentacyjnym, badawczym, archiwalnym, edytorskim i konserwatorskim. Ponadto wpłynie na stymulowanie innowacyjnych, zespołowych przedsięwzięć międzydziedzinowych z zakresu nauki i sztuki, przyczyniając się do integracji obrazu przeszłości Polski.

3. Zakres przedmiotowy programu obejmuje projekty realizowane w ramach dziedzin nauki należących do obszarów nauk humanistycznych i społecznych oraz obszaru sztuki, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. poz. 1065).

II. 1. O przyznanie środków finansowych w ramach programu mogą ubiegać się prowadzące ciągłą działalność w zakresie dokumentowania i upowszechniania wyników badań historii Polski w okresie od XIX do XXI wieku:

1) jednostki naukowe określone w art. 2 pkt 9 lit. a-e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, zwanej dalej "ustawą",

2) biblioteki naukowe, o których mowa w art. 9 pkt 6 ustawy,

3) podmioty działające na rzecz nauki, w tym muzea

- dla których przyznanie tych środków nie stanowiłoby pomocy państwa zgodnie z art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

2. W jednym konkursie w ramach programu finansowanie może otrzymać nie więcej niż 10 projektów.

3. Kwota przeznaczona na realizację konkursu w ramach programu wynosi 10 mln zł.

4. Finansowanie jednego projektu nie może przekroczyć 1,5 mln zł.

5. Projekty realizowane w ramach programu są finansowane ze środków ujętych w planie finansowym części budżetu państwa - "Nauka" na finansowanie programów i przedsięwzięć ustanawianych przez ministra właściwego do spraw nauki, zwanego dalej "ministrem".

6. W ramach programu nie mogą być finansowane projekty, które są finansowane z innych środków budżetowych.

III. 1. Środki finansowe na realizację projektów w ramach programu są przyznawane w drodze konkursu ogłaszanego przez ministra.

2. Ogłoszenie o konkursie jest zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra.

3. Ogłoszenie o konkursie zawiera:

1) przedmiot konkursu;

2) podmioty uprawnione do ubiegania się o przyznanie środków finansowych w ramach programu;

3) warunki udziału w konkursie;

4) tryb przeprowadzenia konkursu;

5) kryteria oceny wniosków;

6) wzór wniosku.

4. Środki finansowe na realizację projektów w ramach programu są przyznawane na podstawie decyzji ministra oraz przekazywane uprawnionym podmiotom na podstawie umowy określającej warunki realizacji, finansowania i rozliczania projektu.

1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1896).