Monitor Polski

M.P.2011.90.944

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 września 2011 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)
z dnia 29 września 2011 r.
o ustanowieniu programu pod nazwą "Rozwój Sportu Akademickiego"

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455 i Nr 185, poz. 1092) ogłasza się, co następuje:
Ustanawia się z dniem 29 września 2011 r. program pod nazwą "Rozwój Sportu Akademickiego", stanowiący załącznik do komunikatu.
______

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 63, poz. 324).

ZAŁĄCZNIK 

PROGRAM POD NAZWĄ "ROZWÓJ SPORTU AKADEMICKIEGO"

I. 1. Celem Programu "Rozwój Sportu Akademickiego", zwanego dalej "programem", jest wsparcie badań naukowych na rzecz rozwoju sportu akademickiego. Program stanowi realizację modułu 4 pn. "Badania Naukowe" Porozumienia o współpracy zawartego w Warszawie dnia 30 marca 2011 r. pomiędzy Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ministrem Sportu i Turystyki w sprawie realizacji działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego.

2. W ramach programu są finansowane projekty obejmujące badania naukowe dotyczące rozwoju sportu akademickiego.

3. Do programu nie mogą być zgłaszane projekty obejmujące badania naukowe aktualnie wykonywane przez jednostki naukowe i finansowane ze środków finansowych na naukę.

4. Projekty są finansowane ze środków finansowych na naukę wyodrębnionych w planie finansowym części budżetu państwa - "Nauka" na finansowanie programów i przedsięwzięć określanych przez ministra właściwego do spraw nauki, zwanego dalej "Ministrem".

II. O przyznanie środków finansowych w ramach programu mogą ubiegać się jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. a-e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455 i Nr 185, poz. 1092).

III. 1. Środki finansowe w ramach programu są przyznawane w drodze konkursu ogłaszanego przez Ministra.

2. Ogłoszenie o konkursie jest zamieszczane na stronie podmiotowej Ministra w Biuletynie Informacji Publicznej.

3. Ogłoszenie o konkursie zawiera:

1) przedmiot konkursu;

2) termin i miejsce składania wniosków;

3) warunki udziału w konkursie i podmioty uprawnione do ubiegania się o przyznanie środków finansowych w ramach konkursu;

4) tryb przeprowadzenia konkursu i kryteria oceny wniosków;

5) wzór wniosku;

6) wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku.

4. Wnioski niespełniające wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu są zwracane wnioskodawcy z informacją o przyczynach zwrotu oraz o możliwości uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji.

5. Środki finansowe w ramach programu są przyznawane jednostce naukowej na podstawie decyzji Ministra.

6. Środki finansowe w ramach programu są przekazywane jednostce naukowej na podstawie umowy o realizację projektu, określającej warunki realizacji, finansowania i rozliczania projektu.