Monitor Polski

M.P.2018.120

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 stycznia 2018 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 19 stycznia 2018 r.
o ustanowieniu programu pod nazwą "Regionalna Inicjatywa Doskonałości"

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87) ogłasza się, co następuje:
Ustanawia się z dniem 30 stycznia 2018 r. program pod nazwą "Regionalna Inicjatywa Doskonałości", stanowiący załącznik do komunikatu.

ZAŁĄCZNIK

PROGRAM POD NAZWĄ "REGIONALNA INICJATYWA DOSKONAŁOŚCI"

I. 1. Celami programu pod nazwą "Regionalna Inicjatywa Doskonałości", zwanego dalej "programem", są:

1) podniesienie poziomu badań naukowych, prac rozwojowych lub twórczości artystycznej, w tym przez zwiększenie:

a) liczby publikacji w czasopismach naukowych lub w materiałach konferencyjnych, ujętych w wiodących, indeksowanych, międzynarodowych bazach o największym zasięgu,

b) liczby monografii naukowych publikowanych w renomowanych wydawnictwach,

c) liczby patentów na wynalazki, w szczególności udzielonych w państwach należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), albo w procedurze zgodnej z Układem o Współpracy Patentowej (Patent Cooperation Treaty),

d) liczby wybitnych i uznanych w skali międzynarodowej dzieł artystycznych,

e) wysokości środków finansowych przyznanych w trybie konkursowym na realizację projektów obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe albo na działalność artystyczną przez instytucje krajowe, zagraniczne lub organizacje międzynarodowe;

2) zwiększenie znaczenia prowadzonych w polskich uczelniach badań naukowych i prac rozwojowych lub uprawianej w polskich uczelniach twórczości artystycznej w międzynarodowym środowisku naukowym lub artystycznym;

3) zwiększenie wpływu badań naukowych, prac rozwojowych lub twórczości artystycznej na funkcjonowanie otoczenia społeczno-gospodarczego w regionach;

4) wsparcie badań naukowych nad nowoczesnymi metodami dydaktycznymi ukierunkowanymi na podniesienie jakości kształcenia na kierunkach studiów.

2. Realizacja programu powinna przyczynić się do intensywnego rozwoju uczelni wyróżniających się w regionach pod względem potencjału badawczego w poszczególnych dyscyplinach naukowych lub artystycznych albo dziedzinach nauki lub sztuki, w których nie wyodrębnia się dyscyplin.

II. 1. Wsparcie w ramach programu będzie przyznawane:

1) w następujących grupach nauk:

a) nauki humanistyczne, społeczne, o sztuce i twórczości artystycznej,

b) nauki ścisłe i inżynierskie,

c) nauki o życiu;

2) w ramach regionów obejmujących:

a) województwo zachodniopomorskie i województwo lubuskie,

b) województwo wielkopolskie,

c) województwo pomorskie,

d) województwo kujawsko-pomorskie,

e) województwo warmińsko-mazurskie i województwo podlaskie,

f) województwo mazowieckie,

g) województwo dolnośląskie i województwo opolskie,

h) województwo śląskie,

i) województwo małopolskie,

j) województwo łódzkie i województwo świętokrzyskie,

k) województwo podkarpackie,

l) województwo lubelskie.

2. W każdym regionie, w ramach każdej grupy nauk minister właściwy do spraw nauki, zwany dalej "ministrem", wskaże co najmniej jedną grupę wyróżniających się dyscyplin naukowych lub artystycznych albo dziedzin nauki lub sztuki, w których nie wyodrębnia się dyscyplin, zwaną dalej "grupą dyscyplin", biorąc pod uwagę:

1) jej potencjał naukowy;

2) regionalne inteligentne specjalizacje;

3) Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.).

III. 1. Program jest skierowany do:

1) uczelni akademickich, których podstawowe jednostki organizacyjne prowadzące działalność naukową, w tym w zakresie twórczości artystycznej i sztuki, we wskazanych dla regionu grupach dyscyplin posiadają:

a) co najmniej kategorię naukową B,

b) uprawnienia do nadawania stopni naukowych lub stopni w zakresie sztuki w zakresie dyscyplin naukowych lub artystycznych należących do tych grup dyscyplin;

2) uczelni akademickich, w których zgodnie z ich statutem nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych, posiadających:

a) co najmniej kategorię naukową B,

b) uprawnienia do nadawania stopni naukowych lub stopni w zakresie sztuki w zakresie dyscyplin naukowych lub artystycznych należących do wskazanych dla regionu grup dyscyplin.

2. Wsparciem w ramach programu nie mogą zostać objęte uczelnie, w których:

1) co najmniej:

a) połowa jednostek organizacyjnych będących jednostkami naukowymi w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki posiada kategorię naukową A+ albo A oraz podstawowe jednostki organizacyjne posiadają uprawnienia do nadawania stopni naukowych lub stopni w zakresie sztuki w co najmniej 4 dziedzinach nauki lub sztuki albo

b) 2/3 jednostek organizacyjnych będących jednostkami naukowymi w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki posiada kategorię naukową A+ albo A oraz podstawowe jednostki organizacyjne posiadają uprawnienia do nadawania stopni naukowych lub stopni w zakresie sztuki w co najmniej 3 dziedzinach nauki lub sztuki;

2) żadna jednostka organizacyjna będąca jednostką naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki nie posiada kategorii naukowej C;

3) żaden kierunek studiów nie posiada negatywnej oceny programowej.

3. Zgłaszane do finansowania projekty powinny zawierać strategię rozwoju badań naukowych, prac rozwojowych lub twórczości artystycznej, z uwzględnieniem grup dyscyplin i celów programu określonych w części I ust. 1.

4. W każdej z grup nauk, o których mowa w części II ust. 1 pkt 1, środki finansowe może otrzymywać nie więcej niż jedna uczelnia posiadająca siedzibę w regionie. Jedna uczelnia może otrzymać finansowanie w ramach nie więcej niż dwóch grup nauk.

IV. 1. Program jest finansowany ze środków finansowych na naukę, wyodrębnionych w części 28 budżetu państwa - Nauka na finansowanie programów i przedsięwzięć ustanowionych przez ministra.

2. W ramach programu nie mogą być finansowane projekty, które są finansowane z innych środków budżetowych.

3. Finansowanie w ramach programu jest przyznawane na okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

4. Uczelnia może otrzymać środki finansowe na realizację projektu w maksymalnej wysokości 3 mln zł rocznie.

V. 1. Środki finansowe w ramach programu są przyznawane w drodze konkursu ogłaszanego przez ministra.

2. Ogłoszenie o konkursie jest zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra i zawiera:

1) przedmiot konkursu;

2) warunki udziału w konkursie;

3) datę rozpoczęcia i zakończenia naboru wniosków;

4) miejsce i sposób składania wniosków;

5) wzór wniosku;

6) wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku;

7) kryteria i tryb oceny wniosków;

8) grupy dyscyplin obejmujące co najmniej jedną grupę wyróżniających się dyscyplin naukowych lub artystycznych albo dziedzin nauki lub sztuki, w których nie wyodrębnia się dyscyplin;

9) wzór umowy określającej warunki jej realizacji i finansowania, a także rozliczania przyznanych środków finansowych;

10) wzór raportu rocznego i końcowego z wykorzystania środków finansowych w ramach programu.

3. Środki finansowe w ramach programu są przyznawane uczelni na podstawie decyzji ministra i przekazywane na podstawie umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 9.

1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 2317).