Monitor Polski

M.P.2015.1058

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 października 2015 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 20 października 2015 r.
o ustanowieniu programu pod nazwą "Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku"

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268) ogłasza się, co następuje:
Ustanawia się z dniem 30 października 2015 r. program pod nazwą "Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku", stanowiący załącznik do komunikatu.

ZAŁĄCZNIK

PROGRAM POD NAZWĄ "POMNIKI POLSKIEJ MYŚLI FILOZOFICZNEJ, TEOLOGICZNEJ I SPOŁECZNEJ XX I XXI WIEKU"

I. 1. Celem programu pod nazwą "Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku", zwanego dalej "programem", jest udokumentowanie i upowszechnienie najwybitniejszych dokonań polskiej filozofii, teologii i myśli społecznej poprzez wspieranie:

1) opracowania i publikacji wzorcowych wydań pism polskich filozofów, teologów i myślicieli społecznych XX i XXI wieku, opatrzonych aparatem krytycznym;

2) badań nad polską myślą filozoficzną, teologiczną i społeczną XX i XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem jej związków z myślą europejską i światową;

3) zachowania polskiej spuścizny filozoficznej, teologicznej oraz z zakresu myśli społecznej w domenie publicznej;

4) projektów badawczych powiązanych z digitalizacją zasobów źródłowych współczesnej polskiej filozofii, teologii i myśli społecznej.

Realizacja programu przyczyni się do wsparcia inicjatyw naukowych, w tym inicjatyw społecznego ruchu naukowego, związanych z zachowaniem i włączeniem w obieg kulturowy polskiego dziedzictwa intelektualnego ostatniego stulecia i przełomu wieków z zakresu filozofii, teologii i myśli społecznej. Program umożliwi realizację przedsięwzięć o charakterze dokumentacyjnym, badawczym, archiwalnym, edytorskim i konserwatorskim. Ponadto może stymulować innowacyjne zespołowe przedsięwzięcia międzydziedzinowe, przyczyniając się do integracji współczesnej polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej.

2. Zakres przedmiotowy programu obejmuje projekty realizowane w ramach dziedzin nauk humanistycznych, teologicznych i społecznych, określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. Nr 179, poz. 1065).

II. 1. O przyznanie środków finansowych w ramach programu mogą ubiegać się prowadzące aktywną działalność w zakresie badań, dokumentowania i upowszechniania polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku:

1) jednostki naukowe określone w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268),

2) biblioteki naukowe, o których mowa w art. 9 pkt 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki,

3) podmioty działające na rzecz nauki

- niebędące przedsiębiorstwami w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1).

2. W ramach programu dofinansowanie może otrzymać nie więcej niż 5 projektów, w tym nie więcej niż 3 z tej samej dziedziny nauki.

3. Kwota przeznaczona na realizację programu wynosi 5 mln zł.

4. Maksymalna wysokość dofinansowania jednego projektu wynosi 1 mln zł.

III. 1. Projekty realizowane w ramach programu są finansowane ze środków finansowych na naukę, wyodrębnionych w planie finansowym części budżetu państwa - "Nauka" na finansowanie programów i przedsięwzięć ustanawianych przez ministra właściwego do spraw nauki, zwanego dalej "Ministrem".

2. W ramach programu nie mogą być finansowane projekty, które są finansowane z innych środków budżetowych.

3. Środki finansowe na realizację projektów w ramach programu są przyznawane w drodze konkursu ogłaszanego przez Ministra.

4. Ogłoszenie o konkursie jest zamieszczane na stronie podmiotowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Biuletynie Informacji Publicznej.

5. Ogłoszenie o konkursie zawiera:

1) przedmiot konkursu;

2) podmioty uprawnione do ubiegania się o przyznanie środków finansowych w ramach programu;

3) warunki udziału w konkursie;

4) tryb przeprowadzenia konkursu;

5) termin i sposób składania wniosków;

6) kryteria oceny wniosków;

7) wzór wniosku.

6. Wniosek niespełniający wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu jest zwracany wnioskodawcy, z informacją o przyczynie zwrotu oraz o możliwości uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji.

7. Środki finansowe na realizację projektów w ramach programu są przyznawane na podstawie decyzji Ministra oraz przekazywane uprawnionym podmiotom na podstawie umowy określającej warunki realizacji, finansowania i rozliczania projektu.

1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1259).