Monitor Polski

M.P.2015.145

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 stycznia 2015 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 26 stycznia 2015 r.
o ustanowieniu programu pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki"

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620) ogłasza się, co następuje:
Ustanawia się z dniem 30 stycznia 2015 r. program pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki", stanowiący załącznik do komunikatu.

ZAŁĄCZNIK

PROGRAM POD NAZWĄ "NARODOWY PROGRAM ROZWOJU HUMANISTYKI"

I. 1. Celem Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, zwanego dalej "programem", jest zapewnienie rozwoju polskiej humanistyki poprzez:

1) wspieranie badań kluczowego dziedzictwa kulturowego, będącego istotnym składnikiem tożsamości narodowej, oraz włączenie go w żywą tradycję kultury narodowej;

2) zapewnienie rozwoju polskiej innowacyjnej myśli humanistycznej;

3) wspieranie badań interdyscyplinarnych i transdyscyplinarnych, związanych z dziedziną nauk humanistycznych;

4) wprowadzanie najwybitniejszych osiągnięć polskiej humanistyki do międzynarodowego obiegu naukowego.

Realizacja programu przyczyni się do wspierania przedsięwzięć tworzących empiryczne podstawy przyszłych prac badawczych w humanistyce, obejmujących również badania nad kluczowym dziedzictwem kulturowym. Program umożliwi tworzenie wysoko wyspecjalizowanych zespołów badawczych realizujących przedsięwzięcia o charakterze dokumentacyjnym, edytorskim i słownikowym i zapewnienie im stabilnych warunków pracy. Będzie ponadto sprzyjać prowadzeniu innowacyjnych badań humanistycznych oraz promować zespołowe badania międzydziedzinowe, a także współpracę badawczą między humanistyką a sztuką.

2. Zakres przedmiotowy programu obejmuje projekty realizowane w ramach dyscyplin naukowych należących do dziedziny nauk humanistycznych, wymienionych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. Nr 179, poz. 1065), oraz projekty zawierające humanistyczne treści lub prowadzone z zastosowaniem metod właściwych dla dziedziny nauk humanistycznych.

II. Program obejmuje trzy moduły odpowiadające potrzebom rozwojowym polskiej humanistyki:

1) moduł "Tradycja", w ramach którego wspierana będzie realizacja projektów badawczych, których przedmiotem jest opracowanie unikatowego zasobu źródłowego istotnego dla polskiego dziedzictwa kulturowego, służących jego ochronie, upowszechnianiu oraz włączeniu do żywej tradycji kultury narodowej, poprzez finansowanie:

a) długoterminowych projektów dokumentacyjnych, edytorskich i słownikowych o fundamentalnym znaczeniu dla badań nad kulturą narodową, w tym publikacji ich wyników,

b) krótkoterminowych projektów zawierających komponent dokumentacyjny, edytorski lub słownikowy o szczególnym znaczeniu dla badań nad kulturą narodową, w tym publikacji ich wyników;

2) moduł "Rozwój", w ramach którego wspierana będzie realizacja projektów badawczych służących stymulowaniu i promowaniu innowacyjnych badań humanistycznych oraz integracyjnych badań interdyscyplinarnych z zakresu kultury polskiej i życia społeczno-kulturalnego, mających uniwersalny charakter w odniesieniu do zastosowanych metod, uzyskanych wyników badań oraz zakresu oddziaływania, poprzez finansowanie:

a) projektów innowacyjnych polegających na:

- oryginalnym rozwiązaniu istotnego merytorycznie i aktualnego społecznie problemu polskiej kultury,

- wypracowaniu nowej formuły badawczej (powtarzalnej procedury, niebędącej aplikacją istniejących metod lub teorii),

- charakterystyce nowej dziedziny przedmiotowej lub subdyscypliny badawczej, w tym publikacji ich wyników,

b) projektów realizowanych w ramach badań interdyscyplinarnych, transdyscyplinarnych, a także dotyczących nowych form współpracy międzydziedzinowej, podejmowanych przez humanistów i przedstawicieli innych obszarów nauki lub sztuki, w szczególności projektów łączących badania humanistyczne z twórczością artystyczną oraz odznaczających się oryginalnością form działalności badawczej, w tym publikacji ich wyników;

3) moduł "Umiędzynarodowienie", w ramach którego wspierana będzie realizacja projektów służących wprowadzeniu najwybitniejszych osiągnięć polskiej humanistyki do międzynarodowego obiegu naukowego poprzez finansowanie:

a) tłumaczenia i publikowania dzieł o najwyższym poziomie naukowym i wartości merytorycznej, należących zarówno do klasyki polskiej humanistyki, jak i stanowiących jej nowe osiągnięcia, celem ich upowszechnienia, a w szczególności udostępnienia naukowcom polskim i zagranicznym,

b) obcojęzycznych wydań (w szczególności w języku angielskim) najważniejszych czasopism naukowych polskiej humanistyki zawierających oryginalne publikacje.

III. O przyznanie środków finansowych w ramach programu mogą ubiegać się:

1) jednostki naukowe określone w art. 2 pkt 9 lit. a-e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620);

2) biblioteki naukowe niewchodzące w skład jednostek naukowych, o których mowa w art. 9 pkt 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;

3) podmioty działające na rzecz nauki niebędące przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.).

IV. 1. Projekty realizowane w ramach programu są finansowane ze środków ujętych w planie finansowym Funduszu Nauki i Technologii Polskiej oraz ze środków finansowych na naukę, wyodrębnionych w planie finansowym części budżetu państwa - "Nauka" na finansowanie programów i przedsięwzięć ustanawianych przez ministra właściwego do spraw nauki, zwanego dalej "Ministrem".

2. W ramach programu nie mogą być finansowane projekty, które są finansowane z innych środków budżetowych.

3. Środki finansowe na realizację projektów w ramach programu są przyznawane w drodze konkursu ogłaszanego przez Ministra.

4. Ogłoszenie o konkursie jest zamieszczane na stronie podmiotowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Biuletynie Informacji Publicznej.

5. Ogłoszenie o konkursie zawiera:

1) przedmiot konkursu;

2) podmioty uprawnione do ubiegania się o przyznanie środków finansowych w ramach programu;

3) warunki udziału w konkursie;

4) tryb przeprowadzenia konkursu;

5) termin i sposób składania wniosków;

6) kryteria oceny wniosków;

7) wzór wniosku.

6. Wnioski niespełniające wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu są zwracane wnioskodawcy, z informacją o przyczynach zwrotu oraz o możliwości uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji.

7. Środki finansowe na realizację projektów w ramach programu są przyznawane na podstawie decyzji Ministra oraz przekazywane uprawnionym podmiotom na podstawie umowy określającej warunki realizacji, finansowania i rozliczania projektu.

1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1259).