Ustanowienie programu pod nazwą "Ideas Plus II".

Monitor Polski

M.P.2015.1062

Akt utracił moc
Wersja od: 30 października 2015 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 22 października 2015 r.
o ustanowieniu programu pod nazwą "Ideas Plus II"

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268) ogłasza się, co następuje:
Ustanawia się z dniem 2 listopada 2015 r. program pod nazwą "Ideas Plus II", stanowiący załącznik do komunikatu.

ZAŁĄCZNIK

"IDEAS PLUS II"

I. 1. Celem programu pod nazwą "Ideas Plus II", zwanego dalej "programem", jest wsparcie i zachęcenie polskich naukowców do udziału w konkursach o granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council) w priorytecie Excellent Science w ramach programu ramowego HORYZONT 2020.

2. W ramach programu są finansowane projekty obejmujące badania naukowe określone we wnioskach zgłoszonych do konkursów w ramach priorytetu Excellent Science, przeprowadzanych przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych, które zostały wysoko ocenione, ale nie zostały zakwalifikowane do finansowania.

3. Projekty są finansowane ze środków finansowych wyodrębnionych w części 28 budżetu państwa - Nauka na finansowanie programów i przedsięwzięć określonych przez ministra właściwego do spraw nauki, zwanego dalej "Ministrem".

II. 1. O przyznanie środków finansowych w ramach programu mogą się ubiegać jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. a-f ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268).

2. W ramach programu nie mogą być finansowane projekty, które przed dniem złożenia wniosku były finansowane ze środków finansowych na naukę albo są z tych środków finansowane.

III. 1. Środki finansowe na realizację projektu w ramach programu są przyznawane w drodze naboru wniosków ogłoszonego przez Ministra.

2. Ogłoszenie o naborze wniosków jest zamieszczane na stronie podmiotowej Ministra w Biuletynie Informacji Publicznej.

3. Ogłoszenie o naborze wniosków zawiera:

1) datę rozpoczęcia naboru oraz miejsce i sposób składania wniosków;

2) warunki ubiegania się o przyznanie środków finansowych w ramach programu;

3) tryb i kryteria oceny wniosków;

4) wzór wniosku;

5) wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku.

4. Do rozpatrzenia są kierowane wyłącznie wnioski spełniające wymagania formalne. Wnioski niespełniające wymagań formalnych zwraca się wnioskodawcom z informacją o przyczynach zwrotu oraz możliwości poprawienia lub uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji. Niepoprawienie wniosku lub nieusunięcie jego braków w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

5. Środki finansowe na realizację projektów w ramach programu są przyznawane wnioskodawcy na podstawie decyzji Ministra oraz przekazywane na podstawie umowy określającej warunki realizacji, finansowania i rozliczania projektu.

1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1259).