Ustanowienie programu pod nazwą "Generacja Przyszłości".

Monitor Polski

M.P.2012.697

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 października 2012 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)
z dnia 3 października 2012 r.
o ustanowieniu programu pod nazwą "Generacja Przyszłości"

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455 i Nr 185, poz. 1092) ogłasza się, co następuje:
Ustanawia się z dniem 5 października 2012 r. program pod nazwą "Generacja Przyszłości", stanowiący załącznik do komunikatu.
______

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 248, poz. 1483).

ZAŁĄCZNIK

PROGRAM POD NAZWĄ "GENERACJA PRZYSZŁOŚCI"

I. 1. Celem programu pod nazwą "Generacja Przyszłości", zwanego dalej "programem", jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności, poprzez wspieranie ich uczestnictwa w międzynarodowych konkursach lub zawodach. Wsparcie, którym zostaną objęci wybitnie uzdolnieni studenci, może być przeznaczone w szczególności na sfinansowanie ich uczestnictwa w międzynarodowych zawodach lub konkursach, a także na zakup drobnej aparatury naukowo-badawczej, odczynników lub innych środków niezbędnych do realizacji projektu będącego przedmiotem wniosku o finansowanie w ramach programu.

2. W ramach programu wsparciem mogą zostać objęci studenci, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

1) nie ukończyli 25 lat;

2) studiują na kierunku studiów należącym do jednego z poniższych obszarów wiedzy:

a) obszar nauk ścisłych,

b) obszar nauk przyrodniczych,

c) obszar nauk technicznych,

d) obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych,

e) obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej,

f) obszar nauk społecznych;

3) posiadają udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka obcego, na poziomie nie niższym niż B2 (w szczególności oświadczeniem studenta o poziomie znajomości języka obcego poświadczonym przez lektora lub certyfikatem poświadczającym znajomość języka obcego);

4) posiadają opinię opiekuna naukowego lub opiekuna koła naukowego na temat dotychczasowej aktywności, zawierającą ocenę szans powodzenia planowanego przedsięwzięcia oraz informację na temat rangi konkursu w środowisku międzynarodowym.

3. W ramach programu zostanie sfinansowanych maksymalnie 50 projektów dotyczących studentów lub zespołów studentów. Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 2 lat. Koszt realizacji projektu nie może przekroczyć:

1) 100.000 zł - w przypadku projektu realizowanego przez studenta;

2) 500.000 zł - w przypadku projektu realizowanego przez zespół studentów.

4. Kwota przeznaczona na realizację całego programu wynosi do 7 mln zł.

5. Projekty będą finansowane ze środków finansowych na naukę, w ramach projektu systemowego "Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami" (Poddziałanie 1.1.3), realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

II. 1. O przyznanie środków finansowych w ramach programu może ubiegać się podstawowa jednostka organizacyjna uczelni, w której studiuje wybitnie uzdolniony student lub studenci tworzący zespół.

2. Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni może złożyć nie więcej niż 3 wnioski o finansowanie w ramach programu.

3. W celu uniknięcia podwójnego finansowania w ramach programu nie mogą być finansowane koszty zadań aktualnie wykonywanych przez podstawową jednostkę organizacyjną uczelni, w której student studiuje, finansowane ze środków finansowych na naukę oraz ze środków europejskich.

III. 1. Środki finansowe w ramach programu są przyznawane w drodze konkursu ogłaszanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

2. Ogłoszenie o konkursie jest zamieszczane na stronie podmiotowej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Biuletynie Informacji Publicznej.

3. W ogłoszeniu o konkursie Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego określa:

1) przedmiot konkursu;

2) warunki udziału w konkursie;

3) tryb przeprowadzenia konkursu;

4) zasady finansowania i rozliczania środków finansowych, przyznawanych w ramach programu;

5) termin i sposób składania wniosków o finansowanie w ramach programu;

6) kryteria oceny wniosków o finansowanie w ramach programu;

7) zawartość wniosku o finansowanie w ramach programu.

IV. 1. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznaje środki finansowe w ramach programu w drodze decyzji.

2. Środki finansowe przyznane w ramach programu są przekazywane podstawowej jednostce organizacyjnej uczelni na podstawie umowy określającej warunki realizacji, finansowania i rozliczenia projektu.