Monitor Polski

M.P.2011.98.999

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 listopada 2011 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)
z dnia 27 października 2011 r.
o ustanowieniu programu pod nazwą "Diamentowy Grant"

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455 i Nr 185, poz. 1092) ogłasza się, co następuje:
Ustanawia się z dniem 2 listopada 2011 r. program pod nazwą "Diamentowy Grant", stanowiący załącznik do komunikatu.
______

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 63, poz. 324).

ZAŁĄCZNIK 

PROGRAM POD NAZWĄ "DIAMENTOWY GRANT"

I. 1. Celem programu "Diamentowy Grant", zwanego dalej "programem", jest stworzenie możliwości rozwoju naukowego wybitnie uzdolnionym absolwentom studiów pierwszego stopnia lub studentom po ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich, zwanym dalej "absolwentami lub studentami", prowadzącym badania naukowe, tak aby dać im możliwość skrócenia ścieżki kariery naukowej. Absolwent lub student prowadzący pod kierunkiem opiekuna naukowego, promotora lub promotora pomocniczego badania naukowe o wysokim stopniu zaawansowania, przez uzyskanie wsparcia finansowego w ramach programu, będzie miał warunki do wcześniejszego przygotowania rozprawy doktorskiej.

2. W ramach programu nie mogą być finansowane koszty zadań aktualnie wykonywanych przez uczelnię, w której studiuje student albo studiował absolwent, finansowane ze środków finansowych na naukę.

3. Projekty są finansowane ze środków budżetu państwa z części 28 - Nauka na finansowanie programów i przedsięwzięć określanych przez ministra właściwego do spraw nauki, zwanego dalej "Ministrem".

II. O przyznanie środków finansowych w ramach programu mogą ubiegać się jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. a-d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, posiadające kategorię naukową A+, A lub B, w których absolwent lub student prowadzi badania naukowe określone we wniosku o finansowanie w ramach programu i - w przypadku studentów - kontynuuje naukę.

III. 1. Środki finansowe w ramach programu są przyznawane w drodze konkursu ogłaszanego przez Ministra.

2. Ogłoszenie o konkursie jest zamieszczane na stronie podmiotowej Ministra w Biuletynie Informacji Publicznej.

3. Ogłoszenie o konkursie zawiera:

1) przedmiot konkursu;

2) termin i miejsce składania wniosków;

3) warunki udziału w konkursie i podmioty uprawnione do ubiegania się o przyznanie środków finansowych w ramach programu;

4) tryb przeprowadzenia konkursu;

5) kryteria oceny wniosków;

6) wzór wniosku;

7) wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku.

4. Do oceny dopuszcza się wnioski spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Wnioski niespełniające wymagań formalnych zwraca się wnioskodawcy z informacją o przyczynach zwrotu oraz możliwości uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji.

5. Środki finansowe w ramach programu są przyznawane jednostce naukowej na podstawie decyzji Ministra.

6. Środki finansowe są przekazywane jednostce naukowej na podstawie umowy, z przeznaczeniem na finansowanie badań naukowych prowadzonych w ramach programu przez absolwentów lub studentów.

7. Środki finansowe są przekazywane absolwentowi lub studentowi na podstawie umowy zawartej z jednostką naukową.

8. Jednostka naukowa otrzymująca środki finansowe w ramach programu jest obowiązana do monitorowania kariery absolwenta lub studenta oraz przekazania Ministrowi informacji na ten temat po upływie 12 miesięcy od zakończenia realizacji badań naukowych finansowanych w ramach programu.