Monitor Polski

M.P.2016.596

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 czerwca 2016 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 27 czerwca 2016 r.
o ustanowieniu programu pod nazwą "DIALOG"

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268) ogłasza się, co następuje:
Ustanawia się z dniem 1 lipca 2016 r. program pod nazwą "DIALOG", stanowiący załącznik do komunikatu.

ZAŁĄCZNIK

PROGRAM POD NAZWĄ "DIALOG"

I. 1. Celem programu pod nazwą "DIALOG", zwanego dalej "programem", jest wsparcie działań służących budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej. Procesy globalizacyjne, zarówno w nauce, jak i gospodarce, postęp technologiczny, gospodarka oparta na wiedzy oraz rosnąca konkurencyjność na poziomie krajowym, europejskim i międzynarodowym wymagają nowego podejścia do rozwijania nauki i tworzenia innowacji. Wiąże się to z potrzebą wymiany wiedzy, pomysłów i innowacyjnych rozwiązań, tworzenia platform współpracy, a także rozwijania dialogu. Program jest ukierunkowany na wspieranie działań zmierzających do:

1) implementacji rozwiązań (wdrożenia mechanizmów) prowadzących do podwyższania jakości i konkurencyjności prowadzonych badań naukowych, w tym związanych z umiędzynarodowieniem, efektywną ewaluacją podejmowanych działań, wzmacnianiem kadry naukowo-dydaktycznej;

2) pobudzenia innowacyjności oraz stworzenia mechanizmów współpracy między nauką a gospodarką;

3) wzmocnienia potencjału oraz stymulowania rozwoju nauk humanistycznych.

2. Program obejmuje dofinansowanie działań w trzech obszarach:

1) obszar "Doskonałość naukowa" służący wspieraniu projektów mających na celu:

a) umiędzynarodowienie polskiej nauki i zwiększenie rozpoznawalności jej osiągnięć,

b) kształtowanie i wdrażanie mechanizmów ewaluacyjnych inicjujących proces zmian projakościowych,

c) wypracowanie i wdrażanie koncepcji rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej,

d) kształtowanie odbioru społecznego polskiej nauki,

e) podnoszenie jakości i przełomowości badań naukowych (frontier research), w szczególności poprzez identyfikację nowych, kluczowych dla rozwoju społeczno-gospodarczego problemów badawczych oraz podjęcie pionierskich prac badawczych w tym zakresie,

f) identyfikowanie bodźców i mierników rozwoju polskiej nauki;

2) obszar "Nauka dla innowacyjności" służący wspieraniu projektów mających na celu:

a) otwarcie nauki na rynek pracy i poprawę efektywności współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym,

b) wspieranie procesów innowacyjności i komercjalizacji wyników badań naukowych, w tym promowanie dobrych praktyk w zakresie innowacji,

c) upowszechnianie wiedzy na temat związków między nauką, innowacyjnością i gospodarką;

3) obszar "Humanistyka dla rozwoju" służący wspieraniu projektów mających na celu:

a) rozwój nauk humanistycznych oraz stymulowanie i promowanie innowacyjnych badań humanistycznych;

b) wykorzystanie humanistyki do rozwoju innych obszarów nauki, kultury, edukacji, gospodarki i społeczeństwa.

3. W ramach programu możliwe jest finansowanie projektów obejmujących działania z poszczególnych obszarów.

II. 1. O przyznanie środków finansowych w ramach programu mogą ubiegać się:

1) jednostki naukowe określone w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, zwanej dalej "ustawą",

2) podmioty działające na rzecz nauki, o których mowa w art. 2 pkt 11 ustawy,

3) inne jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną, niebędące jednostkami naukowymi, o których mowa w art. 9 pkt 5 ustawy

- niebędące przedsiębiorstwami w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1).

2. W ramach programu dofinansowanie może otrzymać projekt realizowany przez konsorcjum, którego liderem jest podmiot wskazany w ust. 1. Członkami konsorcjum mogą być w szczególności podmioty, których działalność służyć będzie nawiązywaniu i rozwojowi współpracy mającej na celu pobudzanie aktywności naukowej i popularyzację nauki.

3. Dofinansowanie nie może być przyznane podmiotom, dla których przyznanie środków finansowych w ramach programu stanowiłoby pomoc państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

4. Wnioskodawca, również jako członek konsorcjum, może złożyć nie więcej niż 2 wnioski o finansowanie w ramach programu w danym roku kalendarzowym.

III. 1. Projekty realizowane w ramach programu są finansowane ze środków finansowych na naukę, wyodrębnionych w planie finansowym części budżetu państwa - "Nauka" na finansowanie programów i przedsięwzięć ustanawianych przez ministra właściwego do spraw nauki, zwanego dalej "Ministrem".

2. Wysokość dofinansowania jednego projektu wynosi od 100 000 do 2 000 000 zł.

3. W ramach programu nie mogą być finansowane projekty, które są finansowane z innych środków budżetowych.

IV. 1. Środki finansowe na realizację projektów w ramach programu są przyznawane w drodze konkursu ogłaszanego przez Ministra.

2. Ogłoszenie o konkursie jest zamieszczane na stronie podmiotowej Ministra w Biuletynie Informacji Publicznej.

3. Ogłoszenie o konkursie zawiera:

1) przedmiot konkursu;

2) podmioty uprawnione do ubiegania się o przyznanie środków finansowych w ramach programu;

3) warunki udziału w konkursie;

4) tryb przeprowadzenia konkursu;

5) sposób składania wniosków;

6) kryteria i sposób oceny wniosków;

7) wzór wniosku.

4. Wniosek niespełniający wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu jest zwracany wnioskodawcy, z informacją o przyczynie zwrotu oraz o możliwości uzupełnienia braków w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji.

5. Środki finansowe na realizację projektów w ramach programu są przyznawane na podstawie decyzji Ministra oraz przekazywane uprawnionym podmiotom na podstawie umowy określającej warunki realizacji, finansowania i rozliczania projektu.

1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1896).