Ustanowienie Programu dofinansowania kosztów utrzymania infrastruktury badawczej.

Monitor Polski

M.P.2015.1017

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 października 2015 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 7 października 2015 r.
o ustanowieniu Programu dofinansowania kosztów utrzymania infrastruktury badawczej

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268) ogłasza się, co następuje:
Ustanawia się z dniem 20 października 2015 r. Program dofinansowania kosztów utrzymania infrastruktury badawczej, stanowiący załącznik do komunikatu.

ZAŁĄCZNIK

PROGRAM DOFINANSOWANIA KOSZTÓW UTRZYMANIA INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ

I. 1. Celem Programu dofinansowania kosztów utrzymania infrastruktury badawczej, zwanego dalej "programem", jest wsparcie procesu wykorzystania dużej infrastruktury badawczej, która została zbudowana lub przebudowana w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zwanego dalej "POIG". Przedmiotem programu jest wsparcie rozpoczęcia lub rozszerzenia przez jednostki naukowe lub podmioty działające na rzecz nauki działalności badawczo-rozwojowej we współpracy z przedsiębiorcami oraz działalności w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych.

2. W ramach programu mogą być finansowane projekty obejmujące koszty uruchomienia i utrzymania infrastruktury badawczej, dla której koszty kwalifikowane, dofinansowane ze środków POIG wyniosły co najmniej 50 mln zł, i za pomocą której można prowadzić badania naukowe i świadczyć usługi badawcze.

3. W ramach programu nie mogą być finansowane projekty, które są już finansowane ze środków finansowych na naukę.

4. Projekty realizowane w ramach programu są finansowane ze środków finansowych na naukę wyodrębnionych w planie finansowym w części budżetu państwa - "Nauka" na finansowanie programów i przedsięwzięć ustanawianych przez ministra właściwego do spraw nauki, zwanego dalej "ministrem".

5. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu wynosi 10 000 000 zł.

II. O przyznanie środków finansowych w ramach programu mogą się ubiegać jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. a-e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268), i podmioty działające na rzecz nauki, które zarządzają infrastrukturami badawczymi, o których mowa w części I ust. 2.

III. 1. Środki finansowe w ramach programu są przyznawane w drodze naboru wniosków ogłaszanego przez ministra.

2. Ogłoszenie o naborze wniosków jest zamieszczane na stronie podmiotowej ministra w Biuletynie Informacji Publicznej.

3. Ogłoszenie o naborze wniosków zawiera:

1) przedmiot naboru wniosków;

2) termin i sposób składania wniosków;

3) warunki udziału w naborze wniosków i podmioty uprawnione do ubiegania się o przyznanie środków finansowych w ramach naboru;

4) kryteria oceny wniosków;

5) tryb przeprowadzenia naboru wniosków;

6) wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku.

4. Wnioski niespełniające wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze wniosków są zwracane wnioskodawcy z informacją o przyczynach zwrotu oraz możliwości uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji. Nieusunięcie braków formalnych wniosku w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

5. Środki finansowe w ramach programu są przyznawane podmiotom, o których mowa w części II, na podstawie decyzji ministra, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uruchomienia i utrzymania danej infrastruktury badawczej.

6. Środki finansowe w ramach programu są przekazywane podmiotom, o których mowa w części II, na podstawie umowy określającej warunki realizacji, finansowania i rozliczania projektu.

1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1259).