Monitor Polski

M.P.2015.1115

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 listopada 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 143
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 19 listopada 2015 r.
w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw Koordynacji Udziału Prezesa Rady Ministrów w Spotkaniach Rady Europejskiej

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Ustanawia się Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw Koordynacji Udziału Prezesa Rady Ministrów w Spotkaniach Rady Europejskiej, zwanego dalej "Pełnomocnikiem", jako organ pomocniczy Prezesa Rady Ministrów.
2. Pełnomocnikiem jest sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych - Sekretarz do Spraw Europejskich.
3. Funkcję Pełnomocnika pełni Konrad Szymański.
§  2.
1. Do zadań Pełnomocnika należy:
1) obsługa Prezesa Rady Ministrów w zakresie udziału w spotkaniach Rady Europejskiej oraz innych spotkaniach szefów państw i rządów Unii Europejskiej, w tym z państwami trzecimi;
2) współpraca z doradcami szefów państw i rządów Unii Europejskiej oraz koordynowanie kontaktów Prezesa Rady Ministrów z przewodniczącym Rady Europejskiej, przewodniczącym Komisji Europejskiej i przewodniczącym Parlamentu Europejskiego w związku ze spotkaniami Rady Europejskiej;
3) przedstawianie Prezesowi Rady Ministrów projektów dokumentów dotyczących udziału w spotkaniach Rady Europejskiej.
2. Do zadań Pełnomocnika należy również przedstawianie Prezesowi Rady Ministrów analiz, ocen oraz wniosków związanych z realizacją powierzonych mu zadań.
§  3. Pełnomocnik w zakresie wykonywanych zadań prezentuje stanowisko Prezesa Rady Ministrów na forum międzynarodowym i krajowym.
§  4. Pełnomocnik wykonuje swoje zadania we współpracy z właściwymi organami administracji rządowej oraz Komitetem do Spraw Europejskich, które są zobowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Pełnomocnikowi, w szczególności przez udostępnianie mu informacji i dokumentów.
§  5. Pełnomocnik przedstawia Prezesowi Rady Ministrów roczne sprawozdania ze swojej działalności w terminie do dnia 31 marca.
§  6. Obsługę organizacyjno-techniczną oraz kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
§  7. Wydatki związane z obsługą Pełnomocnika w zakresie określonym w § 6 są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
§  8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.