Monitor Polski

M.P.1971.5.29

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 stycznia 1971 r.

UCHWAŁA NR 7
RADY MINISTRÓW
z dnia 14 stycznia 1971 r.
w sprawie ustanowienia odznaki "Zasłużony Pracownik Przemysłu Lekkiego".

W celu uznania zasług za wieloletnią i ofiarną pracę w przemyśle lekkim Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1. Ustanawia się odznakę "Zasłużony Pracownik Przemysłu Lekkiego", zwaną dalej odznaką.
§  2. Odznaka jest dwustopniowa: złota i srebrna.
§  3. Odznaka jest zaszczytnym wyróżnieniem zawodowym i może być przyznawana:
1) pracownikom resortu przemysłu lekkiego wyróżniającym się szczególnie sumiennym wykonywaniem obowiązków w pracy zawodowej i społecznej, wykazującym szczególną dbałość o mienie społeczne i odznaczającym się wysokim poziomem moralno-etycznym,
2) osobom nie zatrudnionym w resorcie za zasługi położone w dziedzinie rozwoju przemysłu lekkiego,
3) obywatelom państw obcych za zasługi położone w dziedzinie rozwoju i umacniania współpracy w zakresie przemysłu lekkiego.
§  4. Pracownicy wyróżnieni odznaką i posiadający wymagane warunki na równi z innymi pracownikami mają prawo korzystać z pierwszeństwa:
1) w przedstawianiu do orderów i odznaczeń,
2) w awansie,
3) w kierowaniu do szkół średnich i wyższych,
4) w uzyskiwaniu nagród.
§  5.
1. Odznakę przyznaje Minister Przemysłu Lekkiego.
2. Wręczenia odznaki i legitymacji dokonuje Minister Przemysłu Lekkiego lub upoważniona przez niego osoba.
§  6. Utrata odznaki następuje w razie stwierdzenia, że przyznanie odznaki nastąpiło wskutek wprowadzenia w błąd lub że osoba wyróżniona odznaką dopuściła się czynu, wskutek którego stała się niegodna posiadania odznaki.
§  7. Opis i wzór odznaki, zasady i tryb przyznawania i wręczania oraz sposób noszenia ustali Minister Przemysłu Lekkiego w porozumieniu z Zarządem Głównym Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Włókienniczego, Odzieżowego i Skórzanego.
§  8. Koszty odznaki oraz wydatki połączone z jej nadawaniem pokrywane będą ze środków Ministerstwa Przemysłu Lekkiego.
§  9. Wykonanie uchwały porucza się Ministrowi Przemysłu Lekkiego.
§  10. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.