Ustanowienie odznaki "Zasłużony Drukarz".

Monitor Polski

M.P.1978.36.135

Akt utracił moc
Wersja od: 29 listopada 1978 r.

UCHWAŁA Nr 160
RADY MINISTRÓW
z dnia 10 listopada 1978 r.
w sprawie ustanowienia odznaki "Zasłużony Drukarz".

W celu uznania zasług, ofiarnej pracy oraz szczególnych osiągnięć w postępie i rozwoju przemysłu poligraficznego Rada Ministrów uchwala, co następuje:
Ustanawia się odznakę "Zasłużony Drukarz", zwaną dalej "odznaką".
Odznaka jest zaszczytnym wyróżnieniem zawodowym i może być nadawana:
1)
pracownikom przemysłu poligraficznego wyróżniającym się szczególnie sumiennym wykonywaniem obowiązków w pracy zawodowej i społecznej, wykazującym szczególną dbałość o mienie społeczne i odznaczającym się wysokim poziomem moralnym,
2)
innym osobom szczególnie zasłużonym w dziedzinie postępu i rozwoju przemysłu poligraficznego,
3)
obywatelom państw obcych za zasługi położone w umacnianiu i rozwoju współpracy międzynarodowej w dziedzinie przemysłu poligraficznego.
Odznakę nadaje Minister Kultury i Sztuki.
Nadanie odznaki może nastąpić na podstawie wniosku:
1)
dyrektora zjednoczenia lub innej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Kultury i Sztuki - w odniesieniu do pracowników zatrudnionych w tych jednostkach organizacyjnych,
2)
właściwego ministra, kierownika urzędu centralnego - w odniesieniu do pracowników zatrudnionych w jednostkach im podległych lub przez nich nadzorowanych,
3)
właściwego terenowego organu administracji państwowej stopnia wojewódzkiego - w odniesieniu do pracowników zatrudnionych w jednostkach im podległych lub przez nich nadzorowanych,
4)
zarządu centralnego związku spółdzielni lub organizacji społecznej - w odniesieniu do pracowników zatrudnionych w tych organizacjach oraz działaczy organizacji społecznych.
Pracownicy przemysłu poligraficznego wyróżnieni odznaką i spełniający wymagane warunki mają pierwszeństwo;
1)
przy przedstawianiu do orderów i odznaczeń,
2)
w awansowaniu,
3)
w kierowaniu na kursy zawodowe oraz inne formy szkolenia zawodowego,
4)
w korzystaniu z wszelkiego rodzaju świadczeń socjalnych.
1.
Utrata odznaki następuje w razie prawomocnego skazania osoby wyróżnionej na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych.
2.
Minister Kultury i Sztuki może pozbawić odznaki w razie stwierdzenia, że jej nadanie nastąpiło wskutek wprowadzenia w błąd lub że osoba wyróżniona stała się niegodna posiadania odznaki.
Minister Kultury i Sztuki ustali opis i wzór odznaki oraz szczegółowe zasady i tryb jej nadawania, wręczania oraz sposób noszenia.
Koszty odznak oraz wydatki związane z ich nadawaniem są pokrywane z budżetu Ministerstwa Kultury i Sztuki.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.