Ustanowienie odznaki "Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych".

Monitor Polski

M.P.1971.53.343

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 listopada 1971 r.

UCHWAŁA Nr 218
RADY MINISTRÓW
z dnia 15 października 1971 r.
W sprawie ustanowienia odznaki "Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych".

W celu uznania zasług za wieloletnią i ofiarną pracę w budownictwie i przemyśle materiałów budowlanych, jak również za zasługi dla rozwoju budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych Rada Ministrów uchwala, co następuje:
Ustanawia się odznakę "Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych", zwaną dalej "odznaką".
Odznaka jest trzystopniowa: złota, srebrna i brązowa.
Odznaka może być nadawana:
1)
pracownikom budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych zatrudnionym w przedsiębiorstwach, zjednoczeniach, organach administracji oraz w innych jednostkach organizacyjnych za wkład pracy w odbudowę i budowę kraju,
2)
innym osobom za zasługi położone w dziedzinie budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych,
3)
obywatelom państw obcych za zasługi w dziedzinie rozwoju współpracy międzynarodowej w zakresie budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych.
Odznakę nadaje Minister Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.
1.
Utrata odznaki następuje w razie prawomocnego skazania wyróżnionego na dodatkową karę pozbawienia praw publicznych.
2.
Minister Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych może pozbawić odznaki, jeżeli jej nadanie nastąpiło wskutek wprowadzenia w błąd lub osoba wyróżniona stała się niegodna posiadania odznaki.
Pracownicy wyróżnieni odznaką i posiadający wymagane warunki korzystają z pierwszeństwa:
1)
przy przedstawianiu wniosków o nadanie orderów i odznaczeń,
2)
w awansowaniu,
3)
w skierowaniu na wczasy.
Opis i wzór odznaki, zasady i tryb nadawania i wręczania oraz sposób noszenia, jak również wzór dokumentu stwierdzającego nadanie odznaki ustali Minister Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w uzgodnieniu z zarządami głównymi właściwych związków zawodowych.
Koszty odznaki i wydatki połączone z jej nadawaniem pokrywane będą z budżetu Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.
Wykonanie uchwały porucza się Ministrowi Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.