Monitor Polski

M.P.1985.15.113

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 czerwca 1985 r.
§  3.
1. Odznakę nadaje Minister - Kierownik Urzędu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwany dalej "Ministrem", z własnej inicjatywy lub na wniosek:
1) właściwego ministra (kierownika urzędu centralnego) lub wojewody (prezydentów miast: stołecznego Warszawy, Krakowa i Łodzi) - w odniesieniu do pracowników jednostek organizacyjnych podległych tym organom,
2) organów statutowych organizacji zawodowych i społecznych - w odniesieniu do pracowników i działaczy tych organizacji,
3) kierowników jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Ministra - w odniesieniu do pracowników tych jednostek.
2. Wniosek o nadanie odznaki powinien zawierać dane osobowe, określenie miejsca pracy i stanowiska służbowego osoby, która ma być wyróżniona, oraz uzasadnienie wniosku.
3. Wniosek o nadanie odznaki powinien być przedstawiony Ministrowi w terminie do dnia 31 marca każdego roku.