Monitor Polski

M.P.1985.15.113

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 czerwca 1985 r.

UCHWAŁA Nr 85
RADY MINISTRÓW
z dnia 28 maja 1985 r.
w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej".

Na podstawie art. 4 ust. 2 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.
1. Ustanawia się odznakę honorową "Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej", zwaną dalej "odznaką".
2. Odznaka jest dwustopniowa: srebrna i złota. Przy nadawaniu odznaki zachowuje się kolejność w stopniach. Odstępstwo od tej zasady jest dopuszczalne w szczególnie uzasadnionych wypadkach.
§  2. Odznaka jest zaszczytnym wyróżnieniem i może być nadawana osobom szczególnie zasłużonym dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
§  3.
1. Odznakę nadaje Minister - Kierownik Urzędu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwany dalej "Ministrem", z własnej inicjatywy lub na wniosek:
1) właściwego ministra (kierownika urzędu centralnego) lub wojewody (prezydentów miast: stołecznego Warszawy, Krakowa i Łodzi) - w odniesieniu do pracowników jednostek organizacyjnych podległych tym organom,
2) organów statutowych organizacji zawodowych i społecznych - w odniesieniu do pracowników i działaczy tych organizacji,
3) kierowników jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Ministra - w odniesieniu do pracowników tych jednostek.
2. Wniosek o nadanie odznaki powinien zawierać dane osobowe, określenie miejsca pracy i stanowiska służbowego osoby, która ma być wyróżniona, oraz uzasadnienie wniosku.
3. Wniosek o nadanie odznaki powinien być przedstawiony Ministrowi w terminie do dnia 31 marca każdego roku.
§  4.
1. Odznaka ma kształt koła o średnicy 37 mm, wykonanego z metalu złoconego i srebrzonego. Na stronie licowej odznaki, między kołem zewnętrznym a wewnętrznym, znajduje się napis: "Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej". W kole wewnętrznym o średnicy 32 mm znajduje się kontur mapy Polski, w który jest wpisany rysunek połowy człowieka - połowy drzewa; górną część konturu mapy wieńczy zachodzące słońce. Odznaka jest zawieszona na prostokątnej zapince w kolorze pomarańczowym o wymiarach: prostokąta zewnętrznego - 25 mm długości i 5 mm szerokości oraz prostokąta wewnętrznego 24 mm długości i 4 mm szerokości. Na odwrotnej stronie zapinki jest zamocowana agrafka.
2. Wzór odznaki określa załącznik do uchwały.
§  5.
1. Odznakę wręcza Minister lub osoba przez niego upoważniona.
2. Wręczanie odznaki odbywa się uroczyście, głównie z okazji świąt państwowych oraz "Światowego Dnia Ochrony Środowiska".
3. Osobie wyróżnionej wręcza się wraz z odznaką legitymację stwierdzającą jej nadanie.
§  6. Odznakę nosi się na prawej stronie piersi.
§  7. Ewidencję osób wyróżnionych odznaką prowadzi Urząd Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
§  8. Nadanie, utratę lub pozbawienie odznaki odnotowuje się w aktach osobowych pracownika.
§  9.
1. Utrata odznaki następuje w razie prawomocnego skazania osoby wyróżnionej na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych.
2. Minister może pozbawić odznaki w razie stwierdzenia, że osoba wyróżniona dopuściła się czynu, wskutek którego stała się niegodna tej odznaki.
§  10. Koszty związane z nadaniem odznaki są pokrywane ze środków budżetu centralnego, w części dotyczącej Urzędu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
§  11. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR ODZNAKI HONOROWEJ "ZA ZASŁUGI DLA OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ"

(pominięty)