§ 4. - Ustanowienie odznaki honorowej "Za zasługi dla gospodarki przestrzennej i komunalnej".

Monitor Polski

M.P.1985.9.77

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 lipca 1986 r.
§  4.
1. 4
Odznakę nadaje Minister Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej.
2.
Z wnioskami o nadanie odznaki występują:
1)
naczelne i centralne organy administracji państwowej,
2)
terenowe organy administracji państwowej o właściwości ogólnej stopnia wojewódzkiego,
3)
władze naczelne organizacji politycznych, społecznych, związków zawodowych oraz centralnych związków spółdzielczych.
3.
Wniosek o nadanie odznaki powinien zawierać dane osobowe i dane dotyczące przebiegu pracy zawodowej oraz opis zasług osoby fizycznej lub społecznej zbiorowości zgłoszonej do wyróżnienia wraz ze szczegółowym uzasadnieniem wniosku.
4.
Wnioski o nadanie odznaki powinny być przedstawiane najpóźniej na 2 miesiące przed zamierzonym terminem wręczenia odznaki.
4 § 4 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 uchwały z dnia 19 czerwca 1986 r. (M.P.86.19.136) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 10 lipca 1986 r.