Monitor Polski

M.P.1947.50.326

| Akt indywidualny
Wersja od: 18 kwietnia 1947 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA INFORMACJI I PROPAGANDY
z dnia 29 marca 1947 r.
o ustanowieniu nadzoru państwowego dla przedsiębiorstw poligraficznych i drukarń, przechodzących na własność Państwa.

W związku z ogłoszeniem w Monitorze Polskim Nr. Nr. 39, 40, 41, i 42 z roku 1947 wykazów Nr. Nr. 2, 3, 4 i 5 przedsiębiorstw poligraficznych i drukarń, przechodzących na własność Państwa, na podstawie art. 3 ustawy z dnia 3 stycznia 1946 r. (Dz. U. R. P. Nr 3, poz. 17 i Nr 41, poz. 241) - ustanawiam nadzór państwowy dla przedsiębiorstw poligraficznych i drukarń, objętych wyżej oznaczonymi wykazami.
Nadzór państwowy sprawować będzie Centralny Zarząd Państwowy Zakładów Graficznych w Polsce, z siedzibą w Warszawie (Słupecka 2a) za pośrednictwem właściwych terytorialnie Dyrekcji Okręgowych.

Nadzór państwowy dotyczy powyższych przedsiębiorstw, o ile one znajdują się pod zarządem państwowym lub zarządem instytucji, wymienionych w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 3 stycznia 1946 r. o przejęciu na własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej (Dz. U. R. P. Nr. Nr. 3, poz. 17 i 41, poz. 241).

Niniejsze zarządzenie jest wydane na podstawie par. 31 i 77 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1947 r. w sprawie trybu postępowania przy przejmowaniu przedsiębiorstw na własność Państwa (Dz. U. R. P. Nr 16, poz. 62) i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 1947 r.