Monitor Polski

M.P.1963.19.105

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 marca 1963 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO I SKUPU
z dnia 27 lutego 1963 r.
w sprawie ustanowienia jednostkowych cen odmian i klas tytoniu oraz ogłoszenia jednolitego tekstu taryfy wykupu tytoniu krajowego.

Na podstawie art. 1 ust. 5 dekretu z dnia 24 czerwca 1953 r. o uprawie tytoniu i wytwarzaniu wyrobów tytoniowych (Dz. U. Nr 34, poz. 144) oraz §§ 6 i 7 uchwały nr 124 Rady Ministrów z dnia 28 marca 1957 r. w sprawie cen zakupu krajowego tytoniu ze zbiorów 1957 r. i lat następnych (Monitor Polski z 1957 r. Nr 32, poz. 215 i z 1959 r. Nr 15, poz. 63) oraz § 1 ust. 1 uchwały nr 89 Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1963 r. w sprawie zmiany cen wykupu liści i nasion tytoniu krajowego ze zbiorów roku 1963 i lat następnych (Monitor Polski Nr 16, poz. 94) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się jednostkowe ceny zakupu poszczególnych odmian i klas liści i nasion tytoniowych produkowanych w kraju oraz ogłasza się jednolity tekst taryfy wykupu tytoniu krajowego, podany w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2. Traci moc zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 6 lutego 1959 r. w sprawie ustanowienia jednostkowych cen odmian i klas tytoniu oraz ogłoszenia jednolitego tekstu taryfy wykupu tytoniu krajowego (Monitor Polski z 1959 r. Nr 20, poz. 91 oraz z 1962 r. Nr 8, poz. 28).
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z tym że załączona taryfa wykupu tytoniu ma zastosowanie przy wykupie tytoniu, poczynając od zbioru z roku 1963 i lat następnych.

ZAŁĄCZNIK 

TARYFA WYKUPU TYTONIU KRAJOWEGO ZE ZBIORÓW ROKU 1963 I LAT NASTĘPNYCH

Rozdział I.

Przepisy taryfowe.

§  1. Ceny na liście tytoniowe ustalone w rozdziale II obowiązują w stosunku do plantatorów, którzy dostarczą tytoń zgodnie z umową o uprawę i dostawę tytoniu.
§  2.
1. Plantatorzy, którzy stosują się do wyznaczonych im przez wytwórnię tytoniu przemysłowego terminów i ilości dostaw, otrzymują premie w wysokości:
1) za dostawę w okresie od sierpnia do 10 października – 4%,
2) za dostawę w styczniu – 2%,
3) za dostawę w lutym i późniejszych miesiącach – 4%

należności za dostarczony tytoń, obliczonej według niniejszej taryfy.

2. Plantatorom, którzy nie dostarczą tytoniu w ustalonym terminie lub w umówionej ilości, wytwórnia ma prawo potrącić 10% należności za nie dostarczony w terminie tytoń, obliczonej według średniej ceny uzyskanej przez plantatora za dostarczoną w danym dniu partię tytoniu.
§  3.
1. Cenami ustalonymi w rozdziale II objęte są tylko te liście, które nadają się do wytwarzania wyrobów tytoniowych.
2. Liście i części liści tytoniowych, zanieczyszczone piaskiem, pyłem ziemnym i innymi obcymi domieszkami, niedojrzałe, nie dosuszone, zniszczone przez choroby, zmarznięte, rażone pleśnią lub w inny sposób zepsute, jak również liście rozsadnikowe przyjmuje się jako materiał nieużyteczny (tzw. nieużytek tytoniowy) bez wynagrodzenia i poddaje się zniszczeniu.
3. Liście tytoniowe, zanieczyszczone piaskiem lub pyłem ziemnym, jeżeli zanieczyszczenia te da się usunąć przez wytrząsanie, klasyfikuje się normalnie z potrąceniem wagi zanieczyszczeń od ogólnej wagi liści.
4. Wiązki liści tytoniowych, w których obok liści użytecznych znajdują się liście nieużyteczne, uznaje się za materiał nieużyteczny.
§  4. Liście tytoniowe mechanicznie uszkodzone klasyfikuje się w sposób następujący:
1) liście wszystkich odmian, których blaszka liściowa jest więcej niż w połowie mechanicznie uszkodzona, odbiera się w najniższej klasie odpowiedniej odmiany tytoniu;
2) liście tytoni papierosowych jasnych, uszkodzone mechanicznie na powierzchni większej niż 1/10, lecz mniejszej niż połowa blaszki liściowej, odbiera się w klasie bezpośrednio niższej od tej klasy, do której kwalifikowałyby się w stanie nie uszkodzonym;
3) liście tytoni ciężkich klasy pierwszej, uszkodzone mechanicznie na powierzchni większej niż 1/10, lecz mniejszej niż połowa blaszki liściowej, odbiera się w klasie drugiej;
4) liście tytoni cygarowych typu Havana, odpowiadające wymaganiom klas pierwszej i drugiej, które z powodu uszkodzeń mechanicznych nie nadają się na pokrywy i zawijacze, odbiera się w klasie trzeciej, o ile uszkodzenie nie przekracza połowy blaszki liściowej.
§  5. Liście tytoniowe uszkodzone przez choroby klasyfikuje się w sposób następujący:
1) liście, których blaszka liściowa jest więcej niż w połowie uszkodzona przez choroby, uznaje się za materiał nieużyteczny;
2) liście, których blaszka liściowa jest więcej niż w 1/3, a mniej niż w połowie uszkodzona przez choroby, odbiera się w najniższej klasie odpowiedniej odmiany tytoniu;
3) liście, których blaszka liściowa jest nie więcej niż w 1/3 uszkodzona przez choroby, odbiera się w klasie bezpośrednio niższej od tej klasy, do której kwalifikowałyby się w stanie zdrowym;
4) liście tytoni cygarowych typu Havana odpowiadające wymaganiom klasy pierwszej i drugiej, których blaszka liściowa jest mniej niż w 1/3 uszkodzona przez choroby, odbiera się w klasie trzeciej.
§  6. Liście częściowo zepsute przy suszeniu klasyfikuje się tak, jak liście uszkodzone przez choroby.
§  7. Zawartość wilgoci wpływa następująco na klasyfikację liści tytoniowych:
1) przy odmianach tytoni papierosowych jasnych i cygarowych:
a) liście zawierające do 18% wilgoci klasyfikuje się jako liście normalnie wysuszone,
b) liście zawierające od 18% do 26% włącznie wilgoci klasyfikuje się normalnie z potrąceniem nadmiaru wilgoci od ogólnej wagi liści,
c) liście zawierające od 26% do 35% włącznie wilgoci odbiera się w najniższej klasie odpowiedniej odmiany tytoniu z potrąceniem nadmiaru wilgoci od ogólnej wagi tytoniu,
d) liście zawierające ponad 35% wilgoci uznaje się za materiał nieużyteczny;
2) przy odmianach tytoni ciężkich:
a) liście zawierające do 19% wilgoci klasyfikuje się jak liście normalnie wysuszone,
b) liście zawierające od 19% do 26% włącznie wilgoci klasyfikuje się normalnie z potrąceniem nadmiaru wilgoci od ogólnej wagi liści,
c) liście zawierające od 26% do 35% włącznie wilgoci odbiera się w ostatniej klasie z potrąceniem nadmiaru wilgoci od ogólnej wagi tytoniu,
d) liście zawierające ponad 35% wilgoci uznaje się za materiał nieużyteczny;
3) przy odmianach machorki:
a) liście zawierające do 19% wilgoci klasyfikuje się jak normalnie wysuszone,
b) liście zawierające od 19% do 30% włącznie wilgoci klasyfikuje się normalnie z potrąceniem nadmiaru wilgoci od ogólnej wagi liści,
c) liście zawierające od 30% do 35% włącznie wilgoci odbiera się w drugiej klasie z potrąceniem nadmiaru wilgoci od ogólnej wagi tytoniu,
d) liście zawierające ponad 35% wilgoci uznaje się za materiał nieużyteczny.
§  8. Dostarczone do wykupu liście tytoniowe powinny odpowiadać następującym wymaganiom:
1) powinny być posortowane według odmian, oraz poszczególnych wymagań klasyfikacyjnych;
2) liście wszystkich odmian powinny być wiązane liściem tytoniowym tej samej odmiany i klasy;
3) w poszczególnych wiązkach powinny znajdować się liście o zbliżonej wielkości; różnice między długością poszczególnych liści nie mogą przekraczać jednej piątej przeciętnej długości liści zawartych w wiązce;
4) liście w wiązkach powinny być ułożone równo, aby nasady blaszki liści pokrywały się;
5) średnica nasady wiązek powinna wynosić przy tytoniach papierosowych jasnych 30–40 mm, a przy pozostałych odmianach 40–50 mm.
§  9. Pominięcie wymagań przewidzianych w § 8 wpływa następująco na klasyfikację liści tytoniowych:
1) wiązki zawierające liście różnych klas tej samej odmiany klasyfikuje się według liści najniższej klasy, znajdujących się w wiązce;
2) wiązki zawierające liście różnych odmian tytoniu odbiera się w cenie 6 zł za 1 kg;
3) w razie dostarczenia wiązek, które nie odpowiadają wymaganiom określonym w § 8 pkt. 3–5, potrąca się 2 zł od każdego kilograma liści.
§  10. Liście nie prostowane tytoni papierosowych jasnych oraz cygarowych typu Havana w klasach I i II klasyfikuje się normalnie z potrąceniem 4 złotych od każdego kilograma liści nie prostowanych.
§  11. Liście tytoniowe dostarczone do wykupu z częściami łodyg odbiera się w najniższej klasie danej odmiany tytoniu z potrąceniem wagi łodyg.
§  12. Liście tytoniowe wędzone węglem uznaje się za nieużytek tytoniowy.
§  13. Liście wiązane nie liściem tytoniowym odbiera się w ostatniej klasie.

Rozdział  II.

Ceny poszczególnych odmian.

§  14. Ustala się następujące ceny poszczególnych odmian tytoniu:

Tytonie papierosowe jasne.

KlasaWymaganiaCena za 1 kg zł
kolortreściwośćmanipulacja
ILiście żółte, pomarańczowożółte, cytrynowożółte, jasnobrunatnetreściweprostowane i wiązane w wiązki60,00
IILiście zielonawożółte43,00
IIILiście brunatne, żółtozielonetreściwe i mało treściweprostowane lub nie prostowane, wiązane w wiązki33,00
Liście żółte, pomarańczowożółte, cytrynowożółte, jasnobrunatne, zielonawożółtemało treściwe
IVLiście ciemnobrunatne, zielonawobrunatnetreściwe i mało treściwe18,00
VSpodaki bez względu na kolor. Liście, których ze względu na stan uszkodzeń i dojrzałość nie można zaliczyć do klas wyższych i które nie odpowiadają wymaganiom ustalonym dla klas I do IV8,00
Liście nie wiązane i części liści bez obcych domieszek, przydatne do wyrobów

Tytonie ciężkie – wędzone lub dosuszane ogniowo.

KlasaWymaganiaCena za 1 kg zł
kolormanipulacja
ILiście jasnobrunatne, brunatne i czerwonobrunatneprostowane i nie prostowane, wiązane w wiązki29,00
IILiście ciemnobrunatne i brunatnozielone18,00
IIISpodaki bez względu na kolor. Liście, których ze względu na stan uszkodzeń i dojrzałość nie można zaliczyć do klas wyższych i które nie odpowiadają wymaganiom ustalonym dla klas I i II7,00
Liście nie wiązane i części liści bez obcych domieszek, przydatne do wyrobów

Tytonie ciężkie – suszone powietrznie

KlasaWymaganiaCena za 1 kg zł
kolormanipulacja
ILiście jasnobrunatne, brunatne i czerwonobrunatneprostowane i nie prostowane, wiązane w wiązki25,00
IILiście ciemnobrunatne i brunatnozielone16,00
IIISpodaki bez względu na kolor. Liście, których ze względu na stan uszkodzeń i dojrzałość nie można zaliczyć do klas wyższych i które nie odpowiadają wymaganiom ustalonym dla klas I i II7,00
Liście nie wiązane i części liści bez obcych domieszek, przydatne do wyrobów

Havana

KlasaWymaganiaCena za 1 kg zł
jakośćmanipulacja
ILiście brunatne, oliwkowe, delikatne, elastyczne, dobrze żarzące się, jednolicie zabarwione, nie uszkodzone, średnio treściwe, o szerokości nie mniejszej niż 18 cmposortowane wg różnic w zabarwieniu, posortowane o wiązane w wiązki57,00
IILiście brunatne, zielonawobrunatne, delikatne, dobrze żarzące się, niejednolicie zabarwione, nie uszkodzone, mało- i średnio treściwe, o szerokości nie mniejszej niż 18 cmprostowane i wiązane w wiązki38,00
IIILiście brunatne, nie odpowiadające wymaganiom klas I i II, liście żółteprostowane lub nie prostowane i wiązane w wiązki26,00
IVLiście ciemnobrunatne, brunatnozielone, treściwe i mało treściwe13,00
VSpodaki bez względu na kolor. Liście, których ze względu na stan uszkodzeń i dojrzałość nie można zaliczyć do klas wyższych i które nie odpowiadają wymaganiom ustalonym dla klas I do IV7,00
Liście nie wiązane i części liści bez obcych domieszek, przydatne do wyrobów

Machorka – dosuszana ogniowo

KlasaWymaganiaManipulacjaCena za 1 kg zł
ILiście duże i średnieprostowane lub nie prostowane, wiązane w wiązki19,00
IILiście drobne o długości 15 cm od nasady liściowej do wierzchołka6,00
Spodaki bez względu na kolor i treściwość. Liście, których ze względu na stan uszkodzeń i dojrzałość nie można zaliczyć do klasy I
Liście nie wiązane i części liści bez obcych domieszek, przydatne do wyrobów

Machorka – suszona powietrznie

KlasaWymaganiaManipulacjaCena za 1 kg zł
ILiście duże i średnieprostowanie lub nie prostowane, wiązane w wiązki16,00
IILiście drobne o długości 15 cm od nasady liściowej do wierzchołka6,00
Spodaki bez względu na kolor i treściwość. Liście, których ze względu na stan uszkodzeń i dojrzałość nie można zaliczyć do klasy I
Liście nie wiązane i części liści bez obcych domieszek, przydatne do wyrobów

Rozdział  III.

Ceny nasion tytoniu stanowiących materiał siewny.

§  15.
1. Nasiona tytoniowe dojrzałe i zdrowe, wyprodukowane na podstawie umowy, o energii kiełkowania nie mniejszej niż 40% i o sile kiełkowania nie mniejszej niż 90% odbiera się według następujących cen:
1) Kentucky i linie pochodne – 280 zł za 1 kg,
2) tytonie orientalne i Złotolistny IHAR – 170 zł za 1 kg,
3) Virginia, Burley, Janina, Havana, Geudertheimer i odmiany pokrewne – 250 zł za 1 kg,
4) Mocny Skroniowski, Puławski Szerokolistny i linie pochodne – 250 zł za 1 kg,
5) Machorka Pomorska – 100 zł za 1 kg,
6) Machorka Selvaggio, Machorka Brazylijska, Machorka Pomorska X Selvaggio – 150 zł za 1 kg,
7) elity nasienne (materiał wyhodowany w ośrodkach doświadczalnych) – 3.000 zł za 1 kg.
2. Cenę na nasiona tytoniowe dojrzałe, zdrowe, czyste, o zawartości wody nie wyższej niż 12%, o energii kiełkowania nie niższej niż 40% oraz o sile kiełkowania od 75% do 90% oblicza się w stosunku do wartości nasion podanych w ust. 1.
3. Przez energię kiełkowania bądź siłę kiełkowania należy rozumieć te procentowe ilości nasion, które w jednakowych warunkach będą kiełkować w ciągu 120 godzin (5 dni) bądź 336 godzin (14 dni).
4. Nadmiar wilgoci potrąca się od ogólnej wagi nasion.
5. Nasiona tytoniowe o energii kiełkowania mniejszej niż 40% oraz o sile kiełkowania mniejszej niż 75% i nasiona dostarczone ponad zamówioną ilość podlegają zniszczeniu. Przemysł ma prawo wykupić do celów nasiennych nadwyżki nasion i nasiona o niższej sile kiełkowania, regulując cenę proporcjonalnie do ich siły kiełkowania.

Rozdział  IV.

Przepis końcowy.

§  16. Niniejsza taryfa wykupu tytoniu ma zastosowanie do umów zawartych po dniu 1 września 1962 r. o uprawę i dostawę tytoniu ze zbiorów 1963 r. i do umów o uprawę i dostawę tytoniu ze zbiorów lat następnych.