Ustanowienie dozoru nad dźwigami i innymi urządzeniami dźwignicowymi. - M.P.1954.A-1.11 - OpenLEX

Ustanowienie dozoru nad dźwigami i innymi urządzeniami dźwignicowymi.

Monitor Polski

M.P.1954.A-1.11

Akt utracił moc
Wersja od: 15 marca 1956 r.

UCHWAŁA Nr 998
PREZYDIUM RZĄDU
z dnia 23 grudnia 1953 r.
w sprawie ustanowienia dozoru nad dźwigami i innymi urządzeniami dźwignicowymi.

1.
Minister Energetyki ustanowi w trybie przewidzianym w art. 9 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o Urzędzie Dozoru Technicznego (Dz. U. Nr 49, poz. 440) urzędowy dozór techniczny nad:
1)
dźwigami i innymi urządzeniami dźwignicowymi wszystkich typów (suwnice, żurawie, dźwigi itp.) z wyjątkiem stałych urządzeń obrotowych o udźwigu do 1 tonny włącznie, nie przeznaczonych do przesuwania podwieszonego ciężaru wzdłuż belki (mostu), jak też urządzeń dźwignicowych o napędzie ręcznym niezależnie od wielkości udźwigu;
2)
wózkami elektrycznymi i wciągarkami obsługiwanymi z kabiny przesuwającej się razem z wózkiem lub wciągarką;
3)
wyciągami, wielokrążkami i podobnymi urządzeniami typu stałego, przeznaczonymi do podnoszenia i opuszczania ludzi, oraz nad przenośnymi wyciągami do przenoszenia ludzi do zasieków elewatorów.
2.
Ilekroć w uchwale jest mowa o dźwigach i innych urządzeniach dźwignicowych, rozumie się przez to urządzenia wymienione w ust. 1.
3.
Dźwigi i inne urządzenia dźwignicowe w zakładach górniczych wyłącza się spod urzędowego dozoru Urzędu Dozoru Technicznego.
4. 1
Zakres dozoru Urzędu Dozoru Technicznego nad dźwigami i urządzeniami dźwignicowymi portowymi, kolejowymi, budowlanymi oraz na statkach morskich w jednostkach podległych Ministrom: Żeglugi, Kolei, Budownictwa Miast i Osiedli i Budownictwa Przemysłowego zostanie uregulowany odrębnym rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 9 ust. 1 dekretu z dnia 26 października 1950 r. r o Urzędzie Dozoru Technicznego (Dz. U. Nr 49, poz. 440).
Przez dozór nad dźwigami i innymi urządzeniami dźwignicowymi należy rozumieć:
1)
opracowywanie i wydawanie przepisów o budowie i dozorze (rejestracja, badanie odbiorcze, badania okresowe) oraz eksploatacji tych urządzeń,
2)
przeprowadzanie badań odbiorczych i okresowych urządzeń,
3)
wydawanie poświadczeń stwierdzających, że urządzenia odpowiadają warunkom technicznym i bezpieczeństwa i mogą być użytkowane,
4)
wydanie decyzji w sprawie zakazu użytkowania urządzeń nie odpowiadających warunkom technicznym bezpieczeństwa lub nie zgłoszonych we właściwym terminie w organach terenowych Urzędu Dozoru Technicznego do badań odbiorczych lub okresowych.
Minister Energetyki w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami i za zgodą Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego wyda przepisy, o których mowa w § 2.
1.
Poszczególne zainteresowane ministerstwa (centralne urzędy) w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały prześlą do Urzędu Dozoru Technicznego wykazy użytkowanych przez jednostki im podległe dźwigów i innych urządzeń dźwignicowych podlegających urzędowemu dozorowi, przy czym Minister Gospodarki Komunalnej prześle również wykazy urządzeń użytkowanych w domach mieszkalnych.
2.
Wykazy przewidziane w ust. 1 należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.
1.
Minister Energetyki w terminie do dnia 31 marca 1956 r. określi w drodze zarządzenia zakres niezbędnej dokumentacji dla dźwigów i innych urządzeń dźwignicowych podlegających urzędowemu dozorowi.
2.
W oparciu o ustalenia wydane na podstawie ust. 1 właściwi ministrowie zarządzą wykonanie przez podległe im jednostki:
1)
w terminie do dnia 31 grudnia 1956 r. - dokumentacji dla dźwigów i innych urządzeń dźwignicowych wyprodukowanych w kraju od 1945 r. do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały,
2)
w terminie do dnia 31 grudnia 1957 r. - dokumentacji w miarę możności uproszczonej dla wszelkich innych dźwigów i urządzeń dźwignicowych.
1.
Minister Energetyki zorganizuje w każdym biurze dozoru technicznego urzędowy dozór nad dźwigami i innymi urządzeniami dźwignicowymi analogiczny do urzędowego dozoru nad kotłami parowymi.
2.
W szczególności jako organy dozoru nad dźwigami i innymi urządzeniami dźwignicowymi powinny być powołane inspektoraty w następujących miastach: Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Stalinogród, Szczecin, Wałbrzych, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra.
Za sprawowanie urzędowego nadzoru nad dźwigami i innymi urządzeniami dźwignicowymi biura dozoru technicznego pobierać będą opłaty, ustalone w trybie przewidzianym szczególnymi przepisami, przy czym opłaty te analogicznie do opłat za urzędowy dozór kotłów - będą ściągane w przypadku zwłoki w trybie egzekucji administracyjnej.
Minister Energetyki w miarę tworzenia inspektoratów, o których mowa w § 6, ustali:
1)
obowiązek i termin zgłoszenia dźwigów i innych urządzeń dźwignicowych do rejestracji w poszczególnych inspektoratach,
2)
termin wprowadzenia urzędowego dozoru nad poszczególnymi rodzajami urządzeń dźwignicowych dla poszczególnych województw.

Wprowadzenie urzędowego dozoru nad dźwigami i urządzeniami dźwignicowymi nowoinstalowanymi powinno być zakończone do końca 1956 r., a nad wszelkimi innymi w ciągu lat 1956 i 1957, jednak nie później niż w ciągu 6 miesięcy od daty ich zgłoszenia.

Sposób wykonania uchwały w odniesieniu do dźwigów i urządzeń dźwignicowych w jednostkach i przedsiębiorstwach wojskowych określi Minister Energetyki w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej.
Wykonanie uchwały porucza się Ministrowi Energetyki oraz innym zainteresowanym ministrom i kierownikom urzędów centralnych.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ ILOŚCIOWY DŹWIGÓW I INNYCH URZĄDZEŃ DŹWIGNICOWYCH PODLEGAJĄCYCH URZĘDOWEMU DOZOROWI PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PODLEGŁE ..........................................................

(ministerstwo, urząd centralny)

STAN NA KONIEC ROKU 1953

LpWojewództwaDŹWIGISuwniceŻurawieWózki elastyczne i wciągarki obsługiwane z kabinyStałe wciągarki i wciągarki oraz podobne stałe urządzenia przeznaczone do opuszczania i wyciągania ludziPrzenośne wciągarki służące do opuszczania i wyciągania ludzi z silosów oraz zasieków elewatorówRazemUwaga
osoboweosobowo-towarowetowarowe
1białostockie
2bydgoskie
3gdańskie
4kieleckie
5koszalińskie
6krakowskie
7lubelskie
8łódzkie
9m. Łódź
10olsztyńskie
11opolskie
12poznańskie
13rzeszowskie
14stalinogrodzkie
15szczecińskie
16warszawskie
17m. st. Warszawa
16wrocławskie
19zielonogórskie
Razem
1 § 1 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały nr 112 z dnia 5 marca 1956 r. (M.P.56.22.280) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 15 marca 1956 r.
2 § 5 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały nr 112 z dnia 5 marca 1956 r. (M.P.56.22.280) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 15 marca 1956 r.
3 § 8 zmieniony przez § 1 pkt 3 uchwały nr 112 z dnia 5 marca 1956 r. (M.P.56.22.280) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 15 marca 1956 r.
4 § 8a dodany przez § 1 pkt 4 uchwały nr 112 z dnia 5 marca 1956 r. (M.P.56.22.280) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 15 marca 1956 r.