Ustanowienie dnia l lipca Dniem Sejmu Polskiego.

Monitor Polski

M.P.2015.551

| Akt nienormatywny
Wersja od: 23 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 12 czerwca 2015 r.
w sprawie ustanowienia dnia 1 lipca Dniem Sejmu Polskiego

Dnia 1 lipca 1569 r. na Sejmie w Lublinie zawarto unię realną pomiędzy Królestwem Polskim i Wielkim Księstwem Litewskim. Nadawała ona relacjom polsko-litewskim nowy, doskonalszy kształt i zapoczątkowała okres potęgi i chwały Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Sejm, złożony z Senatu i Izby Poselskiej, wzmocniony przez przedstawicieli Litwy, przez długie lata stanowił centrum decyzyjne rozległego państwa, przy jednoczesnym zapewnieniu godnej reprezentacji obu narodów.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, nawiązując do świetnej tradycji parlamentaryzmu doby złotego wieku, wyraża uznanie dla jego historycznych dokonań i ustanawia dzień 1 lipca Dniem Sejmu Polskiego.