Ustanowienie "Dnia Budowlanych".

Monitor Polski

M.P.1964.4.19

Akt utracił moc
Wersja od: 14 stycznia 1964 r.

UCHWAŁA
RADY MINISTRÓW I CENTRALNEJ RADY ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH
z dnia 9 stycznia 1964 r.
w sprawie ustanowienia "Dnia Budowlanych".

Wobec rosnących zadań, stawianych przed załogami budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych oraz w uznaniu ich odpowiedzialnej pracy w budowie socjalizmu - Rada Ministrów i Centralna Rada Związków Zawodowych postanawiają, co następuje:
Ustanawia się "Dzień Budowlanych". Datę obchodów "Dnia Budowlanych" ustala się na drugą niedzielę maja, przypadającą każdego roku.
W "Dniu Budowlanych" będą organizowane akademie i inne uroczystości, wręczane sztandary przechodnie przodującym przedsiębiorstwom budownictwa i zakładom przemysłu materiałów budowlanych, nadawane odznaczenia i przyznawane wyróżniającym się pracownikom nagrody w ramach funduszów będących w dyspozycji przedsiębiorstwa, zjednoczenia lub ministra.
Wykonanie uchwały porucza się Ministrowi Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych i innym zainteresowanym ministrom w porozumieniu z Zarządem Głównym Związku Zawodowego Pracowników Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz innymi zarządami głównymi właściwych związków zawodowych.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.