Ustalenie zasad tworzenia obwodów lasów nie stanowiących własności Państwa.

Monitor Polski

M.P.1960.75.345

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1960 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 12 września 1960 r.
w sprawie ustalenia zasad tworzenia obwodów lasów nie stanowiących własności Państwa.

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. o zagospodarowaniu lasów i nieużytków nie stanowiących własności Państwa oraz niektórych lasów i nieużytków państwowych (Dz. U. Nr 29, poz. 166) zarządza się, co następuje:
Tworzy się dwojakiego rodzaju obwody:
1)
obwody, na których obszarze czynności nadzoru i opieki wykonują wyłącznie leśniczowie dla lasów nie stanowiących własności Państwa,
2)
obwody, na których obszarze leśniczowie nadleśnictw państwowych wykonują dodatkowo zadania nadzoru i opieki nad lasami nie stanowiącymi własności Państwa obok obowiązków pełnionych w państwowym gospodarstwie leśnym.
Na obszarze nadleśnictwa można utworzyć jeden lub więcej obwodów określonych w § 1.
1.
Obwody powierzone leśniczym powołanym wyłącznie do wykonywania zadań nadzoru i opieki nad lasami nie stanowiącymi własności Państwa powinny być tworzone z większych i zwartych kompleksów lasów niepaństwowych. Łączna powierzchnia tych kompleksów powinna wynosić od 500 do 2000 ha. Przy ustalaniu wielkości tej powierzchni należy uwzględniać stopień rozdrobnienia i rozproszenia lasów, stan ich zagospodarowania, położenie, warunki komunikacyjne i możliwość wywiązania się przez leśniczego z ciążących na nim obowiązków.
2.
Obwody wymienione w ust. 1 mogą być również tworzone z lasów nie stanowiących własności Państwa o małych powierzchniach rozproszonych, jeżeli ich położenie i oddalenie od lasów państwowego gospodarstwa leśnego nie daje należytego zapewnienia wykonywania zadań nadzoru i opieki nad lasami niepaństwowymi przez leśniczych wykonujących również obowiązki w państwowym gospodarstwie leśnym.
3.
Jeżeli na obszarze powiatu znajduje się kilka nadleśnictw państwowych, a zachodzą warunki do utworzenia jednego obwodu określonego w § 1 pkt 1, to obwód ten powinien być podporządkowany najbliżej położonemu nadleśnictwu.
4.
Z pozostałych lasów powinny być tworzone mniejsze obwody, terytorialnie związane z leśnictwami państwowego gospodarstwa leśnego w sposób zapewniający sprawne wykonywanie obowiązków przez leśniczych. Powierzchnia tych obwodów powinna być dostosowana do realnych możliwości wykonywania przez leśniczych zadań nadzoru i opieki nad lasami nie stanowiącymi własności Państwa jako czynności dodatkowych obok ich głównych obowiązków wykonywanych w państwowym gospodarstwie leśnym.
5.
Przy ustalaniu granic obwodów należy przestrzegać zasady włączania do jednego obwodu obszarów lasów nie stanowiących własności Państwa znajdujących się na terenie jednej gromady i unikania w ten sposób dzielenia obszarów tych lasów pomiędzy dwa obwody.
1.
Nadleśniczowie w porozumieniu z zarządami okręgów lasów państwowych sporządzają wnioski w sprawie utworzenia obwodów określonych w § 1 i przesyłają je do właściwych do spraw leśnictwa organów prezydiów powiatowych rad narodowych.
2.
Właściwe do spraw leśnictwa organy prezydiów powiatowych rad narodowych na podstawie wniosków wymienionych w ust. 1 ustalają ostatecznie granicę obwodów, jak również nadleśnictwo, któremu jest podporządkowany utworzony obwód.
3.
Wykaz utworzonych obwodów wraz z określeniem nadleśnictw, którym są one podporządkowane, organy do spraw leśnictwa prezydiów powiatowych rad narodowych podają do publicznej wiadomości w siedzibach prezydiów gromadzkich rad narodowych i nadleśnictwach w sposób przyjęty w danej miejscowości.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.