Monitor Polski

M.P.2018.9

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 stycznia 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 4 stycznia 2018 r.
w sprawie ustalenia wzoru zgłoszenia oraz wzorów wykazu obywateli i wykazu sędziów popierających kandydata na członka Krajowej Rady Sądownictwa

Na podstawie art. 11b ust. 9 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 976 i 2261, z 2017 r. poz. 1139, 1183 i 1452 oraz z 2018 r. poz. 3) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ustala się wzór:
1) zgłoszenia kandydata na członka Krajowej Rady Sądownictwa, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia;
2) wykazu obywateli popierających zgłoszenie kandydata na członka Krajowej Rady Sądownictwa, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;
3) wykazu sędziów popierających zgłoszenie kandydata na członka Krajowej Rady Sądownictwa, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA CZŁONKA KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA

W związku z obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia .................. r. o rozpoczęciu procedury zgłaszania kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa wybieranych spośród sędziów (M.P. poz. .........), zgłaszam kandydaturę Pani/Pana* ........................................... sędziego Sądu ............................................. w na członka Krajowej Rady Sądownictwa.

I. Informacje o kandydacie:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

II. Informacje o pełnionych dotychczas funkcjach:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

III. Informacje o działalności społecznej:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

IV. Informacje o innych istotnych zdarzeniach mających miejsce w trakcie pełnienia przez kandydata urzędu sędziego:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

V. Załączniki:

1) zgoda sędziego na kandydowanie na członka Krajowej Rady Sądownictwa;

2) wykaz obywateli popierających zgłoszenie / wykaz sędziów popierających zgłoszenie*;

3) pisemne oświadczenie pierwszych piętnastu osób z wykazu o wskazaniu pełnomocnika.

....................................................................................

(imię i nazwisko oraz podpis pełnomocnika)

* niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR WYKAZU OBYWATELI POPIERAJĄCYCH ZGŁOSZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA

Wykaz obywateli popierających zgłoszenie kandydatury Pani/Pana* ................................... sędziego Sądu ............................................................. w .................................. na członka Krajowej Rady Sądownictwa
Lp.Imię (imiona) i nazwiskoAdres zamieszkania (miejscowość, ulica, numer domu, numer lokalu)Numer ewidencyjny

PESEL

Podpis

* niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR WYKAZU SĘDZIÓW POPIERAJĄCYCH ZGŁOSZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA

Wykaz sędziów popierających zgłoszenie kandydatury Pani/Pana* ........................................................... sędziego Sądu ...................................... w ............................................ na członka Krajowej Rady Sądownictwa
Lp.Imię (imiona) i nazwiskoMiejsce służbowe (oznaczenie sądu, w którym orzeka sędzia wraz z adresem siedziby)Numer ewidencyjny

PESEL

Podpis

* niepotrzebne skreślić