Monitor Polski

M.P.2019.408

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 maja 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13/2019
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 18 kwietnia 2019 r.
w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 5 zł, z serii "Odkryj Polskę" - zabytki Fromborka

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 1373, z 2018 r. poz. 2243 oraz z 2019 r. poz. 371 i 730) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ustala się wzór, stop, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 5 zł, z serii "Odkryj Polskę" - zabytki Fromborka, określone w załączniku do zarządzenia.
§  2.  Monetę, o której mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 22 maja 2019 r.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, STOP, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

Wartość nominalna5 zł
WzórCechy graficzne i wizerunek*Strona przednia (awers):

centralnie, na wyodrębnionej płaszczyźnie w kształcie koła, wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Poniżej orła półkolem oznaczenie roku emisji: 2019. W otoku, na wyodrębnionej płaszczyźnie, u góry półkolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA; u dołu półkolem napis: 5 ZŁOTYCH, poprzedzony oraz zakończony perełką. Pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m / w

wzór
Strona odwrotna (rewers):

centralnie, na tle falistych linii, wizerunek Bazyliki Archikatedralnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Andrzeja Apostoła we Fromborku. Na wyodrębnionej płaszczyźnie z lewej strony półkolem napis: ZABYTKI FROMBORKA

wzór
Brzeg (bok)Moletowany nieregularnie. Na boku ośmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi odwrócony o 180 stopni, rozdzielony gwiazdkami
Średnica

(w milimetrach)

24,00
StopPierścień: miedzionikiel (CuNi25), rdzeń: brązal (CuAl6Ni2)
Masa (w graniach)6,54
Wielkość emisji

(w sztukach)

do 1 200 000
* Wizerunek nie przedstawia monety w skali 1:1.