Monitor Polski

M.P.2016.999

| Akt obowiązujący
Wersja od: 25 października 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 21/2016
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 18 października 2016 r.
w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 5 zł, z serii "Odkryj Polskę" - Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2013 r. poz. 908 i 1036, z 2015 r. poz. 855 i 1513 oraz z 2016 r. poz. 996) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się wzór, stop, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 5 zł, z serii "Odkryj Polskę" - Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, określone w załączniku do zarządzenia.
§  2. Monetę, o której mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 3 listopada 2016 r.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, STOP, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

Wartość nominalna5 zł
WzórCechy graficzne i wizerunek*Strona przednia (awers):

centralnie, na wyodrębnionej płaszczyźnie w kształcie koła, wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Poniżej orła półkolem oznaczenie roku emisji: 2016. W otoku, na wyodrębnionej płaszczyźnie, u góry półkolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA; u dołu półkolem napis: 5 ZŁOTYCH, poprzedzony oraz zakończony perełką. Pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m / w

wzór
Strona odwrotna (rewers):

centralnie, wyodrębniona płaszczyzna w kształcie koła utworzona z falistych linii; na jej tle wizerunek fragmentu Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie; z lewej strony kontury stylizowanego wizerunku żagla wyodrębnionego z falistych linii tła. Na wyodrębnionej płaszczyźnie, u góry półkolem, napis: ZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH i u dołu półkolem napis: W SZCZECINIE

wzór
Brzeg (bok)Moletowany nieregularnie. Na boku ośmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi odwrócony o 180 stopni, rozdzielony gwiazdkami
Średnica

(w milimetrach)

24,00 (średnica monety)

16,00 (średnica rdzenia)

StopPierścień: miedzionikiel (CuNi25), rdzeń: brązal (CuA16Ni2)
Masa (w gramach)6,54
Wielkość emisji

(w sztukach)

do 1 200 000
* Wizerunek nie przedstawia monety w skali 1:1.