Monitor Polski

M.P.2016.428

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 12/2016
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 5 zł, z serii "Odkryj Polskę" - Księży Młyn w Łodzi

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2013 r. poz. 908 i 1036 oraz z 2015 r. poz. 855 i 1513) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się wzór, stop, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 5 zł, z serii "Odkryj Polskę" - Księży Młyn w Łodzi, określone w załączniku do zarządzenia.
§  2. Monetę, o której mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 23 maja 2016 r.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, STOP, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

Wartość nominalna5 zł
WzórCechy graficzne i wizerunek*Strona przednia (awers):

centralnie, na wyodrębnionej płaszczyźnie w kształcie koła, wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Poniżej orła półkolem oznaczenie roku emisji: 2016. W otoku, na wyodrębnionej płaszczyźnie, u góry półkolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA; u dołu półkolem napis: 5 ZŁOTYCH, poprzedzony oraz zakończony perełką. Pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m / w

wzór
Strona odwrotna (rewers):

centralnie, wyodrębniona płaszczyzna w kształcie koła utworzona z falistych linii; częściowo na jej tle, pośrodku, od lewej do prawej krawędzi stylizowane wizerunki budynków przędzalni bawełny w Księżym Młynie i ich odbicie w tafli wody. Na wyodrębnionej płaszczyźnie, u góry półkolem, napis: KSIĘŻY MŁYN i u dołu półkolem napis: W ŁODZI

wzór
Brzeg (bok)Moletowany nieregularnie. Na boku ośmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi odwrócony o 180 stopni, rozdzielony gwiazdkami
Średnica

(w milimetrach)

24.00 (średnica monety)

16.00 (średnica rdzenia)

StopPierścień: miedzionikiel (CuNi25), rdzeń: brązal (CuAl6Ni2)
Masa (w gramach)6,54
Wielkość emisji

(w sztukach)

do 1 200 000
* Wizerunek nie przedstawia monety w skali 1:1.