Ustalenie wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł, z serii "Polskie okręty" - Kuter rakietowy "Gdynia", oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu.

Monitor Polski

M.P.2013.97

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 lutego 2013 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 12 lutego 2013 r.
w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł, z serii "Polskie okręty" - Kuter rakietowy "Gdynia", oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
Ustala się wzór, stop, masę i wielkość emisji monety nominalnej wartości 2 zł, z serii "Polskie okręty" - Kuter rakietowy "Gdynia", określone w załączniku do zarządzenia.
Monetę, o której mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 13 marca 2013 r.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 410, z 2008 r. Nr 209, poz. 1315 i 1317, z 2009 r. Nr 69, poz. 589 i Nr 143, poz. 1164, z 2010 r. Nr 109, poz. 709 i Nr 257, poz. 1724, z 2011 r. Nr 75, poz. 398 i Nr 117, poz. 676 oraz z 2012 r. poz. 855, 908 i 1166.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR, STOP, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY NOMINALNEJ WARTOŚCI 2 ZŁ

Wartość2 zł
Cechy graficznestrona głównaWizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Po bokach orła oznaczenie roku emisji: 20-13, poniżej orła napis: ZŁ 2 ZŁ. W otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA, poprzedzony oraz zakończony sześcioma perełkami. Pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: M/W.
strona odwrotnaCentralnie, na tle morza, stylizowany wizerunek Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej "Gdynia". U góry, po lewej stronie, półkolem napis: KUTER RAKIETOWY. U dołu napis: "GDYNIA".
Brzeg (bok)Na boku ośmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi odwrócony o 180 stopni, rozdzielony gwiazdkami
Masa (w gramach)8,15
Średnica

(w milimetrach)

27,00
StopCuAl5Zn5Sn1
Wielkość emisji

(w sztukach)

do 800 000